Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[6

veroverde Assyrië en Armenië. Medië scheen bestemd om de opvolger van Assyrië te worden, maar dat is niet gebeurd. Een der vazalstaten van de Meden was Perzië. Daar brak in 550 een opstand uit tegen koning Astyages, den onbeduidenden opvolger van Cyaxares. De leider van de revolutie, Cyrus, onttroonde zijn soeverein en werd koning van Perzië en Medië beide. De grondslag van de Perzische wereldheerschappij Was gelegd.

Nienw-Babylonië. Dit werd een dreigend gevaar voor NieuwBabylonië. Gedurende de bijna veertigjarige regeering van N a b uchodonosor II, i 600, beleefde het een tijd van grooten voorspoed. De koning herstelde het kanalenstelsel van Mesopotamië, dat gedurende de Assyrische overheersching sterk vervallen was. Aan de noordelijke grenzen werd de Medische muur gebouwd, van de Euphraat naar den Tigris. Babyion is reusachtig uitgebreid en als het ware een nieuwe stad geworden. Ook over Syrië strekte Nabuchodonosor zijn heerschappij uit. Hij verwoestte Jeruzalem, 586, en veroverde Tyrus na een dertienjarige belegering.

Toch heeft Nieuw-Babylonië slechts een kortstondig bestaan gehad. De opvolgers van Nabuchodonosor waren onbeduidende vorsten en in Perzië regeerde een buitengewoon bekwaam man. De eerste aanval van Cyrus in 539 had zoodoende reeds succes. Babyion, de grootste en sterkste stad der wereld, werd hem onverdedigd overgegeven. Dientengevolge kwam ook Syrië onder het snel zich uitbreidend Perzisch rijk.

Koning Baltassar vierde in Babyion feest, toen de vesting bij verrassing door het leger van Cyrus werd ingenomen. Men dronk wijn uit de zilveren en gouden vaten, die Nabuchodonosor uit den tempel van Jeruzalem had meegebracht. Terzelfder stond verschenen vingeren, als van een menschenhand, die schreef tegenover den luchter op het vlak van den muur der koninklijke zaal; en de koning zag de geledingen der hand, die schreef. Toen veranderde het gelaat des konings en zijn gedachten ontstelden hem. Hij liet den profeet Daniël roepen, die hem uitlegging gaf van het geheimzinnig schrift. „Dit is nu het schrift, dat geschreven is: M a n e, T h e c e 1, P h a r e s. En dit is de uitlegging der spreuk: M a n e: geteld heeft God uw rijk en Hij heeft er een einde aan gemaakt. T h e c e 1: gewogen zijt gij in de schaal en gij zijt te licht bevonden. P h a r e s: verdeeld is uw rijk, en het is gegeven aan de Meden en Perzen." Daniël V, 25—28.

Lydië. Het eenige land, dat niet van de Assyrische onderdrukkmg had te lijden gehad, was Lydië in KleimAzië. Hoewel reeds van

Sluiten