Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

Evenals de ^wetgeving van Lycurgus heeft ook die van Solon het maatschappelijk leven geregeld, maar veel beter. Niet het militarisme zal in Athene den boventoon voeren, doch het streven naar een zoo veelzijdig mogelijke ontwikkeling van de burgerij.

Het belangrijkste succes van Solon was, dat zijn maatregelen een einde maakten aan de onderdrukking van de plattelandsbevolking door den adel. Alle hypotheken op landerijen en hoeven werden ingetrokken en in de toekomst verboden; boeren, in slavernij getaakt door aangegane schulden, uit de staatskas vrijgekocht.

De Constitutie van Solon verdeelde de bevolking van Attica en Athene in 4 klassen naar den maatstaf van de inkomsten uit het grondbezit, want Athene was nog een agrarische staat.

Klasse I werd gevormd uit de rijkste burgers, wier jaarlijksch inkomen geschat kon worden op ten minste 500 schepels graan, de pentakoziomedimnen.

Tot klasse II behoorden de burgers, die in staat geacht werden als ruiter in het leger dienst te doen op eigen kosten, de hippeis; hun inkomen bedroeg 300—500 schepels.

De burgers in klasse III heetten zeugiten, naar het span ossen, dat zij gebruikten voor hun bedrijf, in plaats van de duurdere paarden; hun inkomen werd geschat op 200—300 schepels.

Tot klasse IV, die der theten, behoorden de burgers, die geen land in bezit hadden, in dienst stonden van boeren en grondeigenaars, in het leger dienst deden als lichtgewapenden en op de vloot als matrozen. De theten waren niet verkiesbaar in de hoogere staatsambten.

In den tijd der Pisistratiden, toen handel en scheepvaart tot zco groote ontwikkeling kwamen, dat Athene geen agrarische staat meer was, is, naast den maatstaf van Solon voor de klasseindeeling, ingevoerd een schatting van de geldelijke inkomsten uit andere bedrijven dan den landbouw.

Maar de strijd tusschen adel, burgerij en platteland hield de bevolking ook na 594 verdeeld in partijschappen, die elk voor zich de grootste macht op de regeering wilden veroveren. In den loop van de zesde eeuw worden industrie en handel in Attica van steeds grooter beteekenis. De verschülende belangen bleven voortdurend met elkander in botsing en daaruit ontstond de gelegenheid voor een bekwaam partijleider om zich op te werpen als tyran.

Tyrannis. Pislstratus maakte zich meester van de heerschappij 561—538, werd zelfs door zijn zoon Hippias, 528—510, opgevolgd.

Sluiten