Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37

Het bewind der Pisistratiden is voor Athene voorspoedig geweest. De Thracische Chersonésus werd gekoloniseerd en daarmee de handelsweg door den Hellespont verzekerd. Het beleid deralleenheerschers bracht de partijschappen tot rust; handel en nijverheid, kunsten en wetenschappen bloeiden, Athene kreeg een vloot.

Hippias was minder gelukkig. De koning der Perzen, Darius, begon zijn aanvallen op de Grieksche koloniën in Azië; de tegenspoed werd aan den tyran geweten. Een samenzwering (de moord op zijn broeder Hipparchus) in 514 maakte Hippias tot een dwingeland. Of hij zijn tegenstanders, de Alcmeoniden, al uit Attica verbande, het baatte hem niet. De impopulaire vorst is in 510 verdreven door den aanvoerder der uitgewezenen, C11 st h e n e s.

Deze heeft in Athene voorgoed den ckmocratischen regeeringsvorm vastgelegd. Zijn bestuurshervcrming verbrak het overwicht van den adel door een geheel andere indeeling van Athene in kiesdistricten, welke afgevaardigden aanwezen in den Raad der Vierhonderd, nu op Vijfhonderd gebracht. Alle burgers bezaten voortaan gelijken invloed op het bestuur.

Hij heeft ook het Schervengerecht (ostracisme) ingevoerd. Om herhaling van de tyrannis onmogelijk te maken, is vastgesteld, dat een invloedrijk staatsman door de meerderheid der burgerij kan verbannen worden, wanneer zijn optreden aanleiding geeft tot een al te scherpen partijstrijd.

Omstreeks 500 was Athene een bloeiende staat, zij het nog geen groote mogendheid. Dien staat dreigde slechts één gevaar: Perzië.

Sluiten