Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

de oostersche cultuur. Daarom stichtte hij tientallen steden met een gemengde bevolking van Grieksche kolonisten en inheemsche burgers, daarom nam hij uitgebreide maatregelen om het verkeer tusschen oost en west te bevorderen. Griekenland beleefde onder Alexander's bewind een tijd van rijke welvaart. Overal stelde de koning Grieksche en Perzische ambtenaren naast elkaar aan, zorgde voor munt-eenheid en een algemeene rijksbelasting. Bij zijn dood, 323, bleef zijn werk onvoltooid liggen, maar zijn optreden heeft de Grieksche beschaving voor altijd gemaakt tot een wereldbeschaving, het zoogenaamd Hellenisme, dat in het Oosten overal is doorgedrongen.

De Diadochen. Alexander heeft verzuimd zijn opvolger aan te wijzen. Dientengevolge achtte elk zijner generaals zich gerechtigd als zoodanig op te treden, waaruit een eindelooze reeks oorlogen is voortgekomen. Reeds omstreeks 310 was Alexander's rijk verdeeld in vijf koninkrijken.

Ontbinding van het tijk. Verder en verder woekerde deze versnippering door, zoodat er omstreeks 275 in het Oosten slechts drie groote mogendheden overbleven:

Egypte, waar de Ptolemaeën regeerden, en A1 e x a nd r i ë de hoofdstad was; Syrië, waarvan de Seleuciden zich meester gemaakt hadden, die in Antiochië hun residentie vestigden; Macedonië, waar P e 11 a de hoofdstad bleef.

Voor het overige was het groote rijk van Alexander verdeeld in een reeks van meer of min onafhankelijke staatjes:

Rhodus, Byzantium, Cos, rijke, machtige koopsteden; Bithynië, Cappadocië, Pérgamum, Pontus, koninkrijkjes in Klein-Azië; de Achaëische Bond op den Peloponnesus, de Aetolische Bond in Midden-Griekenland, republieken, die zich van de Macedonische hegemonie hadden losgemaakt.

Het blijvend gevolg van dezen toestand is geweest, dat de kracht van het Oosten gebroken was, toen de Romeinen hun staat hadden opgewerkt tot de grootste macht in het Westen. Te midden van deze staatkundige versplintering bleef de Hellenistische beschaving zich intusschen ontwikkelen. De middelpunten van het Hellenisme waren: Alexandrië, beroemd door zijn reusachtige boekerijen; Pérgamum, waar de architectuur en beeldhouwkunst tot hernieuwden bloei kwamen; Antiochië, Athene; in lateren tijd Byzantium en Rome.

Sluiten