Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55

Cumaéïsche Sibylle, een priesteres van Apollo te Cumae. Eeuwenlang zijn deze voorspellingen te Rome bewaard om door de overheid geraadpleegd te worden. De goden der Romeinen zijn voor een groot deel navolging van die der Grieken. Zeus wordt J u p i t e r, Hera is dezelfde als J u n o. Poseidon heet N e p t ün u s, Athene is Mi nerva, Artemis en Ares dragen den naam Diana en Mars, Aphroch'te valt samen met V e n u s, Hephaistos met Vulcanus. Vesta, de godin van den huiselijkeri haard, genoot in Rome groote vereering (Vestaaische Maagden). Het maken van godenbeelden hebben de Romeinen overgenomen van de Grieken.

In aanleg voor kunsten en wetenschappen staan de Romeinen niet zoo hoog als de Grieken. In de technische vakken waren zij uitstekend. De Oudheid kent geen betere ingenieurs en organisators. Het nuchter verstand beheerschte de Romeinsche samenleving veel meer dan de polsslag van het gemoedslevehi 1

§ 4. De Staatsregeling van de Republiek. Patriciërs en. Plebejers.

Rome een Republiek, 510—27 v. Chr. Na de verdrijving van Tarquinius Superbus wordt Rome een aristocratische republiek. f st

De uitvoerende macht komt in handen van twee jaarkoningen, consuls genaamd, telken jare gekozen, maar niet terstond herkiesbaar. Zij zijn legeraanvoerders, staan aan het hoofd van de rechtspraak, roepen den senaat en de volksvergadering bijeen.

Wanneer gevaarlijke-oorlogen een éénhoofdig bestuur wenschelijk maken, worden de consuls vervangen door een dictator. De staat komt dan onder de krijgswet, de militaire autoriteit treedt in de bevoegdheden van de burgerlijke. Een dictator werd krachtens senaatsbesluit door de consuls benoemd, maar slechts voor den tijd van ten hoogste zes maanden.

Het aanstellen van twee consuls «oor één jaar, hét beperken van den ambtsduur der dictatuur, geschiedde om Rome voor een hernieuwing van het fapingschap te bewaren.

Sluiten