Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

nieuwde burgeroorlogen. Had het verlies van Rome en Latium reeds de verzwakking bewezen, de Romeinen konden zelfs in het laatste gedeelte van de vijfde eeuw hun vroegere overheerschers aanvallen. De strijd om V e i i bewijst dit. Lang heeft het geduurd, voordat de Etruriërs dit hun bolwerk aan de zuidergrenzen opgaven, maar voor Rome was deze eerste verovering een belangrijk succes.

De Galliërs. Wanneer tegen 400 de moeilijkste tijd voor de rept»»bliek aan den Tiber achter den rug is, komt over Noord-Italië een heftige crisis, die daar de verhoudingen geheel gewijzigd heeft. Ten noorden van de Alpen woonden de Kelten of Galliërs; ± 390 drongen zrjdbver het gebergte heen de Po-vlakte binnen. De Etruriërs konden hun niet weerstaan. In een ommezien veroverden zij al het land tot de Appennijnen, dat naar hen den naam draagt Gal lia Cisalp! na. Daar bleef het niet bij. Nog verder zuidwaarts richtten de barbaren htm aanvatten, zij sloegen het beleg om C1 u s i u m. Toen riepen de Etruriërs de hulp in van de Romeinen. De senaat stemde toe.

Deze interventie is Rome duur te staan gekomen. De Galliërs wreekten zich door een inval in Latium. Bij de A11 i a , drie uur ten noorden van Rome, wordt het Romeinsche leger vernietigd, drie dagen later valt de stad zelf in handen van de Kelten. Alleen op het Capitool hield een kleine bezetting zich staande, getuige van de verwoesting in Rome aangericht. De kunst van belegeren verstonden de woeste Galliërs niet, tegen een oorlogschatting verlieten zij Latium (Vae victis).

Etrurië heeft door deze ramp zijn beteekenis als groote mogendheid geheel verloren, bijna weerloos lag het voortaan tusschen zijn ouden en zijn nieuwen vijand, Rome en de Galliërs. Rome daarentegen ondervond geen blijvende schade van den heftigen overval. Snel herstelde het zich om met de geheel veranderde verhoudingen in Italië zijn voordeel te doen. Het kan na 350 expansiepolitiek beginnen*

De Samnieten. Zuid-Etturië had het toen reeds in zijn macht, de rondom Latium wonende Italische stammen moesten zich onderwerpen, verder zuidwaarts echter konden de Romeinen nog niet grijpen. In S a m n i u m waren de Samnieten gevestigd, een eenvoudig, krachtig bergvolk, fier op zijn onafhankelijkheid, toenmaals het machtigst op het vasteland van Italië, met Rome. Beide mogendheden streefden naar het bezit van Campanië, dat tusschen hen in lag. Capua was er de bloeiende hoofdstad.