Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

132

vruchtbare arbeid gebleven zijn, wanneer het geschied was Zonder de leiding van den H. Stoel. HetijMfcrk van AuguSjfcinjÉfcesn Benedictus voor Europa vond den zegen van den Vader der Christenheid en door hem van God. Vooral Paus Gregorius I bewonderde de Orde der Benedictijnen, hij is een der groote missionarissen van de Germanen geworden. Overzien wij den missie?arbeid van de Katholieke Kerk bil het begin van de Middeleeuwen, dan valt het niet moeilijk vast te stellen, hoe de H. Geest van het Pinksterfeest de opvolgers der Apostelen getrouw bleef met Zijn feifctand. Geen volk in Europa, dat niet zijn heilige.geloofsverkondigers vereert:

De H. Remigius in Frankrijk^

De H. Amandus in ZutSj-Nederland.

De H. Willebrordus in Noord-Nederland* (,

De H. Bonifatius in de Duitsche landen.

St. Patrick, de nationale Heilige van Ierland.

De H. Augusti#us van Canjérbury in Engeland.

Paus Gregorius I vertrouwde aan de Benedictijnen de bekeering van Engeland toe. Dit land was na den val der Romeinsche heerschappij de buit geworden van de Angelen en de Saksen ± 450. Zij hebben er zeven kleine koninkrijken gesticht, de zoogenaamde heptarchie, na de onderwerping der Britsche bevolking. Alleen in Wales en Cornwales bleven de veelal .^nsjghjke .fKrfilische Britten zich handhaven tegenover de Germaansche overheerschers. Uitgeweken vluchtelingen vestigden zich aan de noordwestkust van Frankrijk, in het land, dat naar hen Bretagne genoemd is. In 596 zond de H. Gregoring I naar de Angelsaksen een Benedictijn, den H. Augustinus, met veertig kloosterlingen. Augustinus vestigde zijn zetel te Canterbury, sindsdien het oudste onder de Engelsche bisdommen. Koning E t h e 1b e r t aanvaardde het katholicisme, zijn volk volgde zijn voorbeeld. Omstreeks 680 was de bekeering der Angelsaksen voltooid. In Ierland was het christendom reeds ± 450 gevestigd door St. P at r i c k, Schotland volgde omstreeks 550—600.

De Kerkelijke Staat. De toestanden-gn Italië bevojrdf$den de samenwerking tusschen de Frankische vorstellen den Paus. Byzantium kon zijn gezag alleen handhaven in Ravenna en ZuidItalië. Toen keizer Leo III, 717—741, in Constantinopel den strijd tegen de vereering der beelden begon, kozen de Italianen eens-

Sluiten