Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134

hij tegen de Langobarden in Italië, de Friezen en Saksen, de Avaren in Hongarije, de Denen, de Móoren in Spanje.

Na een dertigjarigen strijd onderwerp hij de heidensche Saksen, die tusschen Eems en Elbe woonden en bedwong hun dapperen aanvoerder Wittekind. Karei verwoestte hun voornaamste sterkte, de Eresburg, met den Irminsul (een hoog vereerd godenbeeld) en legde den grond tot hun bekeering. Het land werd op Frankisch voorbeeld in gouwen verdeeld en door Frankische gouwgraven bestuurd. Een aanzienlijk deel der bevolking.|Upest, om alle verzet onmogelijk te maken, naar .verafgelegen streken verhuizen. Het hardnekkig verzet der Saksen is hieruit te verklaren, dat zij heidenen waren en van de aanvaarding van het christendom duchtten de overheersching der Franken. Hun herhaalde opstanden tegen Karei den Grooten vinden hun grond in godsdienstige en staatkundige oorzaken.

Qm het bekeeringswerk te bevorderen steunde Karei de Groote de stichting van kloosters (Nieuw-Corvey), de oprichting van bisdommen, de uitzending van missionarissen. De eerste bisschop van Munster was de H. Liudger, in onze vaderlandsche geschiedenis bekend als geloofsverkondiger in Groningen en Drente. Karei de Groote begreep zeer wel, dat men een volk niet met een zwaard de Kerk kan binnendrijven: er zijn zelfs catechismusboeken teruggevonden» QP; SÜn last geschreven voor het godsdienstonderricht der Saksen.

Oorlogen in Italië. In 774 veroverde Karei, door den Paus te hulp geroepen»ihet rijk der Langobarden, onttroonde den laatsten koning Desidérius, en liet zich te Milaan kronen met „de ijzeren kroon". Hij bekrachtigde en vermeerderde de schenkingen van zijn vader Pippijn aan. den Paus.

Strijd tegen de Mooren. Door eenige Mohammedaansche vorsten tegen den kalief van Córdova om bijstand gevraagd, bestreed Karei de Mooren in Spanje en veroverde de Spaansche mark. Barcelona werd de hoofdstad van dit wingewest. Op den terugtocht is de achterhoede van het Frankisch leger onder den paladijn Roeland overvallen in de vallei van R oncevalles. De dood van diën: wakkeren held is in de Karolingische sagen verheerlijkt.

In Duitschland breidde Karei zijn gebied verder uit over Beieren en het Alamannische land, van de Main tot de Zwitsersche Alpen, veroverde op de roofzieke Avaren, die zich in Hongarije

Sluiten