Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8i

Kort daarop stier!, in 1241 Gregorius IX, er moest een nieuwe Paus gekozen worden. Gedurende een paar jaar maakte FrederSkVJi de yerkiesang van een opvolger onmogelijk. Innocentius IV aanvaardde in 1243 het pauselijk bestuur, nam echter nog in hetzelfde jaar de wijk naar Lyon, ,om zich zelf en het bijeen te roepen 0(mi^)9ii^ik^tktttik van den tyrannieken Hohenstauf te stellen.

De kerkvergadering van Lyon heeft in 1245 de veroordeeling van Frederik II door den Paus bekrachtigd. De keizer antwoordde daarop met hernieuwde verwoestingen»in den Kerkdijken Staat en geweld tegen de geestelijkheid/waardoor hij ttiets anders bereikte, dan dat de Duitsche rijksvorsten meer en meer van hem afkeerig werden. Er is een tegenkoning gekozen, 1246. Zoo is keizer Frederik er in geslaagd over al zijn landen een voor een den burgerkrijg te doen uitbreken. Men was in Duitschland de voortdurende verwaarloozing der rijksbelangen moede en had geen vertrouwen meer in den misdadigen dwingeland in Italië.

De tegenkoningen hebben weinig geluk gehad. Na den dood van den eersten is in 1247 graaf Willem II van Holland gekozen. Hij veroverde Aken, maar zijn macht schoot te kort om zich algemeen te doen erkennen.

Frederik's gezag was in de Duitsche landen geheel verloren gegaan, Lombardije hield voortdurend het verzet vol, de verhouding met Innocentius IV bleef vijandig, in 1250 is de keizer gestorven, slechts een ruïne van de macht der Hohenstaufen achterlatend. Italië heeft hij met berekend geweld mishandeld, Duitschland aan zijn lot overgelaten, de burgeroorlog, door hem ontketend, zou zijn misdaden wreken aan zijn geslacht.

De ondergang der Hohenstaufen. Zijn zoon Koenraad IV vond in het Duitsche Rijk bij een gedeelte der vorsten erkenning, maar Innocentius IV weigerde hem met Napels en Sicilië te beleenen. Toen trok Koenraad over de Alpen om het koninkrijk te veroveren en bezette Napels; een jaar later echter, 1254, stierf bij, een zoontje van 2 jaar, K o n r a d ij n, als den laatste van zijn geslacht achterlatend.

Als voogd over Konradijn trad zijn oom M a n f r e d op. Hij handhaafde de aanspraken der Hohenstaufen in Zuid-Italië met kracht en klem, maar de Paus duldde' geen Hohenstauf op den Siciliaanschen troon en beleende, toen andere vorsten bedankt hadden, Karei van A n j o u, broeder van Lodewijk IX, koning van Frankrijk,

Sluiten