Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

201

pondentie, welke nog grootendeels bewaard is. Daarmee bereikte de Paus voorloopig zijn doel. het hatelijk decreet over de verzen» ding van gelden naar Rome is ingetrokken, de vrede tusschen Staat en Kerk scheen hersteld. In 1297 werd de plechtige heiligverklaring van Lodewijk DC, den grootvader van Filips den Schoonen, uitgesproken. Het jubileum van het jaar 1300 kon te Rome met schitterenden luister gevierd worden, meer dan 200.000 vreemdelingen uit alle landen ondernamen den pelgrimstocht naar de Eeuwige Stad.

In onze kronieken vindt men berichten van een grooten toeloop uit de Nederlanden. Lodewijk van Velthem, die het jubeljaar beleefde, zegt daarvan: „In 't ander Jaer ward groete verd Om aflaet, te Romen werd; Want men zeide doe al openbare Dat groet aflaet daer ware, Omdat men XIII honderd jaer screef. Op desen wech oec menich bleef Doet, van onganser spisen".

(Spiegel Historiael IV B, 59)

Ausculta Fili. Maar de legisten hadden zich niet neergelegd bij de verzoening met Bonifatius VIII. Zij heropenden den strijd, zoodat de Paus zich tegen hun theorieën richtte in de Bulla „Ausculta Fili", 1301. Filips IV liet zich meesleepen op den verkeerden weg. Zijn raadslieden grepen naar de meest laaghartige middelen om het pauselijk gezag te ondermijnen. Door hun toedoen is de Bulla vervalscht en zoo onder het Fransche volk verspreid als een aanklacht tegen den H. Stoel. In 1302 werden de stenden bijeengeroepen, de Staten-Generaal, de eerste maal in de geschiedenis van Frankrijk. Niet dat de legisten daarmee een democratischen maatregel op het oog hadden, van zelf niet, maar hun bedoeling was het Fransche volk tegen den Paus in verzet te brengen. Daar hebben de koninklijke ambtenaren de valsche beschuldiging uitgebracht, dat Bonifatius VIII zich zou opwerpen als leenheer van Frankrijk, terwijl de koning dan slechts de vazal van den H. Stoel zou zijn. De voor Filips IV verpletterende nederlaag bij Kortrijk, 1302, volgde op de vernederingen den Paus aangedaan. Deze ramp maakte ten minste zooveel indruk op den koning, dat hij de vergadering van de Fransche bisschoppen te Rome op bevel van Bonifatius VIII, 1302, niet durfde tegenhouden. Er was klaarblijkelijk nog een macht, aanzienlijker

Sluiten