Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

239

leiding tot. losbandigheid, waardoor de burgerij begon te ontaarden. Hiertegen ijverde de al te vurige Dominicaan Hieronymu* Savonarola. De talentvolle' redenaar oefende door zijn overweldigend woord een meesleependen invloed uit op de Florentijnen, er kwam een heele ommekeer in het leven der burgerij* Maar buiten Florence werd Savonarola niet begrepen, dit bracht hem in botsing met het kerkelijk gezag en haalde hem het banvonnis op den hals. Gesteund door de regeering van Florence, waar zijn aanhangers de overhand verkregen, gelukte het hem het geslacht Medici uit de stad te verdrijven. Op den duur kon hij zich echter niet handhaven, de burgerij onttrok zich meer en meer aan de leiding van den strengen prediker en leverde de stad weer uit aan de Medici. Savonarola werd in hechtenis genomen en na een onrechtvaardig proces met twee zijner aanhangers in 1498 ter dood gebracht. Aan de schuld van Savonarola in dezen wordt sterk getwijfeld. De Medici keerden terug en verkregen in 1530 van Karei V, nadat deze Florence ingenomen en er de republiek vernietigd had, den titel van hertog van Toscane.

§ 11. De val van Constantinopel.

Byzantium. Sedert de kruistochten hadden in hoofdzaak alleen Venetië en Byzantium met de Mohammedaansche wereld van Vooren Egypte te maken gehad. Byzantium is na het herstel van zijn onafhankelijkheid in 1261 nooit meer een bloeiende mogendheid geworden. Het keizerschap der Paleologen ontwikkelde nimmer de spannende veerkracht, waardoor alleen de binnenlandsche partijschappen en de misbruiken van een doortrapte bureaucratie konden uitgeroeid worden. Tegelijkertijd raakte het Grieksche rijk nijpend in de knel tusschen zijn buitenlandsche vijanden: de Boelgaren en Serven in het Noorden, de Turken in het Zuiden.

De Tnrken waren van hun woonplaatsen in de steppen van Centraal-Azië-ten oosten van de Kaspische Zee een volksverhuizing begonnen naar Voor-Azië, aanvaardden den Islam van de Arabieren in plaats van hun heidendom en vestigden fcüh omstreeks 1300 tegenover Constantinopel in Klein-Azië. Als hun aanvoerder wordt genoemd Osman, naar wien zij ook wel Osmanen heeten. Zij waren kranige ruiters en woeste soldaten, maar misten allen hoogeren

Sluiten