Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«45

die in de Italiaansche steden de tyrannis hadden gevestigd, vooral door de Medici in Florence. Deze stad was als het geestelijk middelpunt van de Renaissance in Italië.

De voornaamste Italiaansche humanisten waren de beroemde Griek Kardinaal Bessarion, Laurentius V a 11 a, Kardinaal Bembo, secretaris van Paus Leo X. De Italiaansche dichter Torquato Tasso verheerlijkte in zijn „Verlost Jeruzalem" de helden van den eersten kruistocht. De Florentijn Macchiavelli, de scherpzinnige, maar cynische schrijver van het boek „van den vorst", ontleedt het bestuur der Italiaansche tyrannen van zijn tijd en verdedigt de opvatting, dat de politiek alleen worde beheerscht door de wetten der wetenschap. Een ander vermaard humanist was de geschiedschrijver Guicciardini. Onder de Nederlandsche humanisten staan vooraan Rudolf Agricola en Desiderius Erasmus (Lof der Zotheid).

Schilder- en bouwkunst ondervonden sterk den invloed der klassieke Oudheid. Wereldberoemd zijn: Fra Angélico, Leonardo da Vinei, Raphaël (zijn Madonna's) en M i c h e 1 A n g e 1 o. Leonardo da Vinci's meesterstukken zijn: „Het Laatste Avondmaal" te Milaan en de „Joconda" in het Louvre. Raphaël en Michel Angelo Werden door Paus Julius II van Florence naar Rome geroepen om de zalen of stanzöSPvan het Vaticaan met hun heerlijke fresco's te versieren. Raphaëls grootste werken zijn de „School van Athene", de „Disputa" en de „Transfi|furatie". Michel Angelo schilderde de reusachtige frescofiguren aan het gewelf der Sixtijnsche Kapel en voltooide later zijn grootsche werk door het schilderen van het „Laatste Oordeel". Hij was nog uitnemender als beeldhouwer dan als schilder en schiep o.a. „Mozes" gezeten met de tafelen der Wet. Hij voltooide de door Bramante begonnen St. Pieterskerk.

De grootste kunstenaars der Duitsche Renaissance waren Albrecht Dürer en Hans Holbein.

De Fransche Renaissance muntte meer uit in bouw- en beeldhouwkunst en in de letterkunde dan in de schilderkunst. Beroemde bouwwerken uit den Renaissancetijd in Frankrijk zijn het paleis van Jacques Cceur te Bourges en de T u i 1 e r i e ë n, op last van Catharina de Medici ontworpen door Delome. Ook de vermaarde kasteelen Chambord en het Louvre dateeren uit dezen tijd.

De groote kloosterorden hebben zich in de 14de en 15de eeuw zeer verdienstelijk gemaakt voor kunsten en wetenschappen. De oudste, die der Benedictijnen, was op dit gebied reeds een schitterend voorbeeld. De Franciscanen en Dominicanen sloegen denzelfden weg in, zij waren het, die den Gotischen

Sluiten