Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

277

heid van Katharina de Medici voor de koninklijke macht. Zij houdt de Hugenoten de hand boven.'het hoofd en verhindert de beslissing van den strijd ten gunste der katholieke beginselen. De vrede van St. Germain en Laye van 1570, die onder den invloed van de regentes gesloten werd, was feitelijk een bondgenootschap van de kroon met de Hugenoten.

Karei IX, het willoos werktuig van de veerkracht en heerschzucht zijner moeder, schonk bij dezen vrede aan de Hugenoten ongehoorde en onverdiende voorrechten: 1. Vrijheid van godsdienst in alle steden, behalve Parijs. 2. Openstelling van alle staatsambten. 3. Vrijplaatsen, van welke de vesting La Rochelle de meest bekende is.

Sedert nam de invloed der Hugenoten op de Fransche regeeriag met den dag toe. Zelfs verschenen de aanzienlijksten van hun partij weer aan het hof en Karei IX geraakte onder den invloed van' hun bekwaamsten aanvoerder, den admiraal de Coligny, die den koning tot eenbeorlog tegen Spanje aanzette en met Oranje een grooten toe|dtocht beraamde ter bevrijding der Nederlanden. De leider der Calvinisten, Hendrik Bourbon, zou in het huvrelijkftreden met 'skomngs Zuster Margareta van Valois. Toen echter Katharina haar overwicht op den koning door Coligny zag verminderen, ifêrbond zövrich weer met de Guises en wist Karei IX te overtuigen van het bestaan eener .sinjdvertakte samenZwering der Hugenoten tegen zijn persoon.

Parijsche Bloedbruiloft, 1572. Zij verkreeg van hem de toestemming voor een aanval op de Hugenoten. Deze had plaats in den St. Bartholomeusnacht (24 Augustus) en draagt in de geschiedenis den naam van de Parijsche Bloedbruiloft. Ongeveer 6 a 8000 Hugenoten kwamen hierbij in geheel Frankrijk om het leven. Een der eerste slachtoffers was Coligny. Dientengevolge, begon de vierde godsdienstoorlog, waarin de Hugenoten niet zonder succes streden en bij den vrede van La Rochelle weer godsdienstvrijheid verkregen.

Hendrik III. In 1574 overleed Karei IX en werd opgevolgd door zijn broeder Hendrik III. Hij bevond zich niet in Frankrijk, maar airasrsinds 1573 koning van Polen. Hendrik gaf echter de voorkeur aan de Fransche kroon. Hij was een onbekwaam en nietswaardig vorst. De Hugenoten en de gematigden „de Politie ken", Welke zich onder 's konings jongsten broeder, Frans van

Sluiten