Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

296

Een jaar na RichëBeu stierf Lodewijk XIII. Zijn minderjarige zoon Lode'w^k XIV, 1643—1715, kwam onder een raad van regentschap, waarin zijn moeder Anna van Oostenrijk, Condé en Mazarin zitting hadden. Anna liet echter door het parlement van Parijs het testament des konings vernietigen en zich zelf tot regentes aanstellen. Zij benoemde Mazarin tot haar eersten jjjttnister.

Mazarin, — eigenlijk Giulio Mazarini — was een Italiaan, geb. 1602. Na zijn rechtsgeleerde studiën teAlcalaenSalamancate hebben volbracht, trad hij in het pauselijk leger en toonde weldra zooveel aanleg voor de politiek, dat Richelieu, die Mazarin in 1639 leerde kennen, hem in Pftufichén dienst gewichtige zendingen opdroeg. In 1641 verkreeg hij voor zijn beschermeling, hoewel deze geen priester was, de benoeming tot kardinaal en in io^'b^Kï^ilij hem den koning 3ns,3ajn opvolger aan. Van 1645—1661 bestuurde hij Frankrijk. Mazarin was een staatsman/Jvan groote bekwaamheid, maar stond beneden Richelieu. Hij miste diens energie en grootschheid van opvatting en gebruikte liever list dan geweld. Daarbij was hij veel hebzuchtqjer djjjfc zijn voorganger en verzamelde een voor dien tijd onmetelijk vermogen, dat op 200 millioen frs. werd geschat.

Mazarin zette de binnen- en buitenlandsche staatkunde van zijn voorganger voort. De oorlog in de Zuidelijke Nederlanden en ih het Duitsche Rijk verliep voorspoedig, maar vorderde zware belastingen. Het parlement van Parijs kwam er tegen in verzet en meende tijdens het regentschap een geschikte gelegenhejÈdyte vinden om de onbeperkte macht van de kroon te verzwakken. Een lit de justice had geen succes tegenover de oppos$$e> de burgerij koos partij voor het parlement. Mazarin^fijed Anna van Oostfjarijk toegevendheid. Hij duchtte het voorbeeld van de gelijktijdige revojk^e in Engeland, hij had het leger noodig in den buitenlandschen oorlog, maar Anna luisterde nifift:naar de argumenten van haar minister. Zij laat in 1648 twee leden van het parlement gevangen nemen en wil het college zelf versoreiden over een aantal provinciesteden.

De Fronde. Barricaden in de straten van Parijs vormden het antwoord van de revolutie, die in de geschiedenis den mam draagt van La Fronde, 1648—1653 *). De toestand werd kritiek. Mazarin kreeg gelijk. Zijn voortdurende waarschujwngen vonden eindelijk een open ooJSjirij de regentes, de regeering gaf toe.

1) De naam is afkomstig van den slinger (fronde), waarmede de Parijsche straatjeugd van die dagen haar vechtpartijen opluisterde.

20

Sluiten