Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSTE GESCHIEDENIS.

EERSTE HOOFDSTUK.

DE FRANSCHE REVOLUTIE.

Algemeen Overzicht. De Etats-Généraux komen het eerst in verzet tegen het wettig gezag. De Constituante matigt zich de wetgevende macht aan. Dat voorbeeld lokte de straat-revolutie uit. Lodewijk XVI weet de monarchale macht niet te handhaven, sedert 1789 verkeert Frankrijk in een toestand van anarchie, welke voortduurt tot het optreden van Bonaparte. De instellingen van het Ancien Régime zijn afgeschaft, maar de invoering van den grondwettelijken regeeringsvorm wordt niet gevolgd door het herstel van een geordend gezag. De revolutie keert zich ook tegen de Kerk, schendt haar rechten en deinst voor de kerkvervolging niet terug. Het gevolg van deze ontwikkeling der gebeurtenissen is, dat Frankrijk in 179a beheerscht wordt door den strijd tusschen de partijen en in oorlog raakt met het buitenland. Alleen door middel van ongehoorde dwingelandij weten de Jacobijnen te zegevieren, Robespierre wordt de dictator van deze partij tijdens het Schrikbewind. Zijn val brengt een oogenblik verademing, maar ook na 1795 blijft de anarchie voortduren. De revolutie is niet in staat een geordend gezag te herstellen. Zoodoende vond Bonaparte de gelegenheid voor de grondvesting van een militaire dictatuur, steunend op het leger na een reeks van zegevierende veldtochten.

§ 1. De Parlementaire Revolutie.

Onder de heftigste opwinding hebben in het voorjaar van 1789 de verkiezingen plaats voor de Etats-Généraux. Honderden pamfletten doen de ronde onder het volk. Een der meest bekende brochures van dezen tijd is die van Siéyès:

Qu'est-ce-que le Tiers-Etat? Rien!

Qu'est-ce-qu'il doit être? Tout!

Qu'est-ce-qu'il veut être? Quelque-chose!

Ook een pamflet vanCamille Desmoulins „La France libre" maakte veel opgang.

Sluiten