Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8i

wordt hoe langer hoe meer Franschgezind, knoopt zelfs onderhandelingen aan met Frankrijk, maar zijn vermoording in 1801 verhinderde, dat deze tot een practisch resultaat voerden. Zijn zoon, Alexander I, 1801—1825, volgde hem op.

De vrede van Lunéville, 1801, bevestigde dien van Campo Formio. De suprematie van Frankrijk in Italië bleef derhalve bestaan. De Cisalp ij nsche Republiek wordt voortaan de 11 aliaansche Republiek genoemd met Bonaparte tot president. België en de linker-Rijnoever worden nu zonder eenig voorbehoud bij Frankrijk ingelijfd.

De schadevergoeding voor de Duitsche. vorsten (vooral Beieren en Pruisen), die door den afstand van den linker-Rijnoever waren benadeeld, zou onder toezicht van Frankrijk en Rusland, geregeld worden door een R ij k s d e p utatie. Deze kwam met haar taak gereed in 1803. Haar eindbesluit—Reichsdeputations-hauptschluss — hield in de secülarisatie — toewijzing aan wereldlijke vorsten — van bijna alle bisdommen en abdijen endemediatisatie — d. w. z. overgave aan andere rijksvorsten — van de meeste kleine vorstendommen en rijkssteden. Er blijft slechts één kerkelijke keurvorst over (de aartsbisschop van Mainz) en zes v r ij e steden (Hamburg, Bremen, Lübeck, Frankfurt, Augsburg, Neurenberg).

Engeland. Ook de andere mogendheden sloten achtereenvolgens vrede, zoodat Engeland alleen kwam te staan. De oorlogsgezinde partij won er niet aan invloed. Haar voorvechter was W i 11 i a m Pitt. Na zijn aftreden, 1801, gaf het ministerie-Addington gehoor aan het verlangen naar vrede, ook van de meerderheid der Engelsche bevolking, door aan den eihdeloozen oorlog een einde te maken. De Iersche kwestie bracht Pitt er toe de regeering neer te leggen.

Ierland. De Fransche revolutie had een diepen indruk gemaakt in Ierland. Onder de vrijdenkers der groote steden gaat men het Fransche voorbeeld navolgen. Het revolutionnair verbond der United Irishmen ontstaat en schrijft in zijn programma: onafhankelijkheid van Ierland, emancipatie der katholieken, samenwerking van de geheele Iersche bevolking tegen Engeland. De katholieken laten zich verleiden tot aansluiting bij deze partij, welke hun beginselen niet was toegedaan. Daartegenover plaatsen de conservatieve protestanten hun federatie der Orangemen (genoemd naar Willem III). Pitt zocht een uitweg door aan de katholieken in het vooruitzicht te stellen de erkenning van hun staatkundige rechten. Hij hoopte daardoor een burgeroorlog te voorkomen. Maar een zwakzinnig autocraat als George III was daartoe niet te bewegen, nadat hij zich had laten wijs maken, dat hij zijn kroningseed zou schenden door zulk een wet te bekrachtigen. Toen brak de revolutie van 1798

Sluiten