Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

117

De liberalen organiseeren zich in het genootschap der Carbon a r i (een kroon met een dolk doorboord was htm zinnebeeld), waarschijnlijk ontstaan onder de kolenbranders van Calabrië en aanvankelijk gericht tegen de Fransche overheersching. Oorspronkelijk bestond daar in de wildernis een toevluchtsoord voor vluchtelingen, thans werd er van gemaakt een propagan da-genootschap voor de liberale denkbeelden, verwant aan de Vrijmetselarij. Paus Leo XII heeft het veroordeeld, omdat het de godsdienstige onverschilligheid in de hand werkte.

Opstand in Napels 1820. Ferdinand, I, 1815—1825, bestuurde zijn rijk op even onverstandige wijze als Ferdinand VII van Spanje. Op het voorbeeld van den opstand te Cadix brak in Napels een revolutie uit onder de troepen, geleid door een kolonel, die lid was van het genootschap der Carbonari, terwijl als leuze voor de beweging werd overgenomen de eisch van de constitutie van Cadix, 1820. Ferdinand I gaf toe, omdat het leger hem in den steek het. Maar groote oneenigheid tusschen de liberalen onderling verschafte Oostenrijk de gelegenheid om de Groote Alliantie tot interventie over te halen. Metternich vooral zag gaarne de revolutie gestuit. Overal in Europa was het roerig. De moordaanslagen op Kotzebue en den hertog van Berry, de onlusten in Spanje, Portugal en Napels deden den Oostenrijkschen minister reeds spreken van „een internationale samenzwering". Hij scheen gelijk te hebben.

Congres te Troppau en Laibach. Zoodoende komt te Troppau een congres bijeen van Oostenrijk, Rusland en Pruisen, 1820. Men kwam nog niet tot een resultaat, omdat Engeland en Frankrijk zich afzijdig hielden. Maar de tijden waren er niet naar om de liberale denkbeelden in de hand te werken. In 1821 had een tweede congres plaats tusschen de drie vorsten te Laibach. Daar werd men het eens overeen interventie in Napels, een taak, die aan Oostenrijk werd opgedragen. Ferdinand I wordt naar Laibach ontboden, in overeenstemming met de mogendheden vaardigt bij een proclamatie uit, om zijn volk bekend te maken, dat hij de constitutie van Cadix intrekt en met Oostenrijksche troepen zijn gezag zal komen herstellen. Het interventieleger vindt weinig tegenstand; voorloopig blijft een Oostenrijksche bezetting in het land. Het ancien régime zegevierde.

Opstand in Sardinië, 1821. Nauwelijks was in het koninkrijk der beide Sicüiën de rust hersteld, of in Sardinië brak een opstand uit onder de bezetting vanAllessandria, 1821. Deze bedoelde een constitutie'te verkrijgen, maar richtte zich tegelijkertijd tegen Oostenrijk. De reactionnaire koning Victor Emanuel I,

Sluiten