Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

121

Vrede van Adrianopel. Mahmoed II moet op zijn beurt bukken voor de overmacht en sluit in 1829 den vrede van Adrianopel. Turkije erkent de onafhankelijkheid van Griekenland. Servië en de Donau-vorstendommen krijgen autonomie, d.w.z. komen feitelijk onder Russisch protectoraat, een triumf voor Nicolaas I.

Griekenland bestaat nu uit Morea, Livadia en de meeste eilanden om het land' heen. Aanvankelijk wordt het een republiek met Capodistrias als president. Men vertrouwde hem niet, verdacht hem een handlanger van Rusland te zjjn; hij werd vermoord. Het volk besloot toen den monarchalen regeeringsvorm aan te nemen. Met medewerking der mogendheden aanvaardde Otto van Beieren, zoon van koning Lodewijk I, die zich als kroonprins zeer belangstellend voor de Grieken had betoond, de regeering, 3832—1862.

§ 8. Rusland en Polen.

Alexander I. Rusland had in de dagen van Napoleon een groote rol gespeeld en sedert nam het een aanzienlijke plaats in onder de Europeesche mogendheden.

Alexander I was een czaar met hooggestemde idealen, maar miste ten slotte de innerlijke kracht zijn ietwat fantastische denkbeelden in daden om te zetten. Door zijn toedoen werd in Finland en Polen een constitutie ingevoerd. Herhaalde samenzweringen in het Russisch leger en de reeks van revolutionnaire woelingen in Europa in 1819, 1820, 1821 deden hem echter zijn liberale sympathieën verhezen. Alexander sloot zich sedert meer aan bij de politiek van Metternich en keurde de verschillende interventiepogingen goed. In den Griekschen vrijheidsoorlog onthield hij zich van elke ingrijpende bemoeiing. Hij stierf kinderloos in 1825, teleurgesteld en levensmoe, gedrukt onder de mislukking van zijn al te topzware illusies.

Decabristen-oproer, 1825. Zijn oudste broeder, Constant ij n, had eigenlijk moeten opvolgen, maar deze had van zijn rechten afstand gedaan wegens een morganatisch huwelijk met een Poolsche gravin. De jongere Nicolaas kwam dus aan de regeering, doch wist er zelf niets van. Geheel te goeder trouw het hij zijn broeder te St. Petersburg tot keizer uitroepen en Constantijn Nicolaas te Warschau, waar hij als onderkoning van Polen zijn residentie had. Wel "werd de vergissing spoedig opgehelderd, maar toch had zij onverwachte gevolgen. Een groep officieren te St. Petersburg waren libe-

Sluiten