Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

123

opgeheven, 1831. Daarna richten zij hun aanval op Rome. Grcgor i u s XVI zag zich genoodzaakt een beroep te doen op Metternich. Een Oostenrijksch leger bezet Ferrara, Bologna en Ancona. Daarmee was het pauselijk gezag hersteld, want toen de leiders van het oproer onschadelijk gemaakt waren, keerde de orde van zelf terug. Het was niet geweest een volksbeweging, maar een partijopstand.

Ook sommige Duitsche Staten ondervinden de nawerking van de revolutie. In Hessen, Hannover, Brunswijk, Saksen wordt de regeering genoodzaakt een constitutie te geven.

Polen komt in November in opstand tegen Rusland. Constantijn moet de vlucht nemen, omdat het garnizoen van Warschau meedoet. De hoofdstad valt in handen van de Polen. Gedurende den winter doet Nicolaas I er weinig tegen, maar in 't voorjaar van 1831 volgt zijn wraak.

De liberalen in Portugal, steeds in verzet tegen Don Miguel, organiseeren zich. Zij vergaderen op Terceira, een der Azoren. De verschillende revoluties in Europa geven hun meer moed.

Wat is nu het resultaat geweest van de revolutie in deze verschillende landen? Alleen in Portugal en Griekenland heeft zij — Frankrijk daargelaten — haar doel bereikt. België maakt een crisis door van geheel anderen aard, daar is het de nationale en godsdienstige tegenstelling tusschen Noord- en Zuid-Nederland, die tot een botsing leidt. De groote mogendheden hebben in deze kwestie het laatste woord, het woord der politiek, gesproken*

In de landen van den Duitschen Bond trad spoedig reactie in. De regeeringen der verschillende staten sluiten zich nauw aaneen en treden overal streng tegen de liberalen op (Hambacherfeest, Frankfurter. Putsch). Het is de tijd der zoogenaamde Demagogenhetze. Tal van studenten, o.a. Fritz Reuter (Ut mine Festungstid), die onder den invloed van schrijvers als Börne en Heine hoe langer hoe meer repubhkeinsch gezind werden, worden gevangen gezet en jaren lang vastgehouden. Aan de liberale actie wordt de kop ingedrukt.

Göttinger Sieben. Bekend is het protest van de „G öttinger Sieb e n". In 1837 stierf de keurvorst van Hannover, Willem IV, tevens koning van Engeland. Hij werd opgevolgd door koningin Victoria, 1837— 1901; maar omdat in Hannover de Salische wet gold, aanvaardde hier haar oom, Ernst August, het bewind. De personeele unie tusschen beide landen, die sedert 1714 bestond, houdt dus op.

Sluiten