Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

145

De bourgeoisie houdt dus het heft der regeering in handen» Cavaignac, bekleed met dictatoriale macht, zorgde voor de handhaving van de orde na de nederlaag der revolutie* de Assemblée Nationale, volgens algemeen kiesrecht gekozen, kon voortwerken aan'de nieuwe constitutie. Daarbij kregen de liberalen weer het overwicht. De verkiezingen waren voor de gematigde partijen zeer gunstig uitgevallen. Vooral in de provincie heerschte de schrik voor de sociaal-democratie. Men wilde nog wel de republiek, maar in den zin dien de liberalen der Juh-monarchie daaraan gaven. Thiers treedt opnieuw op den voorgrond.

Nieuwe grondwet. In November 1848 is men gereed met de nieuwe grondwet. De hoofdpunten daarvan zijn: i°. Een president staat aan het hoofd van de republiek; voor den tijd van vier jaar zal hij door de kiezers gekozen worden. 2°. Er zal zijn één Kamer van Afgevaardigden met 750 leden. 40. Bij den president berust de uitvoerende macht, bij de Kamer de wetgevende. 40. Het algemeen kiesrecht blijft gehandhaafd.

In December 1848 volgde de eerste presidentsverkiezing.

Napoleon Bonaparte. Er kwamen twee invloedrijke candidaten voor de nieuwe "waardigheid ernstig in aanmerking: Napoleon Bonaparte en Cavaignac.

De pretendent was na den val der Juli-monarchie naar Frankrijk gekomen,, had de Bonapartistische actie met alle macht doen voortzetten en bereikte, dat hij in vijf districten tegelijk in de volksvertegenwoordiging gekozen werd. Tegen zulk een mandaat verzette de regeering zich niet. In de Kamer houdt Napoleon zich op den achtergrond, maar in de provincie weet hij geducht te profiteeren van de daar sterk voelbare monarchistische reactie tegenover de beide revoluties van Februari en Juni en de sociaal-democratie.

Cavaignac daarentegen was bij de republikeinen, vooral de arbeiders, wegens zijn militaire onderdrukking van het Juni-oproer, gehaat, op het platteland weinig; bekend en beschikte niet over de propaganda-middelen van zijn mededinger.

Het resultaat der verkiezing bracht de overwinning aan Napoleon,, die ongeveer 5.5 mihoen stemmen verkreeg, tegen 1.5 milhoen op Cavaignac uitgebracht. Daarmee eindigde de omwenteling van het jaar 1848 in Frankrijk. De Tweede Republiek begon haar bestaan onder leiding van een president, die onmogelijk andere aspiraties kon koesteren, dan monarchale.

De revolutie is echter niet beperkt gebleven tot Frankrijk. In 1848 en 1849 kwamen verscheiden regeeringen van Europeesche staten voor een oproer te staan. Het verloop is zoo systematisch en de aan-

Sluiten