Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178

Italië verbond zich den ouden vijand in Lombardije aan te vallen, zoodra Pruisen het sein daartoe geven zou. En Napoleon III?

Biarritz. In 1865 had hij een bijeenkomstteBiarritz met Bismarck. Daar verbond de keizer zich tot neutraliteit in de verwachting, dat ook Frankrijk gelegenheid zou gelaten worden zijn grondgebied uit te breiden. Bismarck ging daar schijnbaar op in, maar hoedde zich wel duidelijk omschreven beloften te doen.

De minister van Willem I was klaar in 1866. M o 11 k e, de opperbevelhebber van het Pruisisch leger, v o n R o o n, de minister van oorlog, stonden hem ter zijde om de groote onderneming te wagen. Alle drie wendden alles aan om hun nog steeds aarzelenden vorst te winnen voor hun politiek van geweld.

Het optreden van Oostenrijk werkte hun streven in de hand. Het mobiliseerde zijn leger en droeg de beslissing over de toekomst van Sleeswijk en Holstein op aan den Duitschen Bond. Daarvan maakte Bismarck gebruik. Hij verklaarde de handelwijze van Oostenrijk als een schending van het verdrag van Gastein en deed het Pruisische leger Holstein bezetten.

Oostenrijksch-Prnisische Oorlog, Juni—Aug. 1866. Oostenrijk protesteerde en deed in den Bondsdag het voorstel tot mobilisatie van het Bondsleger tegen Pruisen. Het werd aangenomen en dat beteekende de oorlog.

Het numeriek overwicht was aan de zijde van Oostenrijk. Geheel Zuid-Duitschland, Saksen, Hannover, Nassau, Hessen, Frankfurt kozen de partij van Frans Jozef. Maar daartegenover beschikte Pruisen over een prachtig leger en een zeer bekwamen generalen staf met Moltke als chef.

Door de capitulatie van Langensalza werd NoordDuitschland onderworpen. De hoofdmacht der Pruisen bewoog zich in de richting van Weenen. Benedek,de opperbevelhebber van het Oostenrijksche leger, zag er tegen op een grooten slag aan te nemen, maar een telegrafisch bevel uit Weenen noopte hem daartoe. Bij Königgratz (Sadowa) leed hij een verpletterende nederlaag. Praag werd bezet, Weenen liep gevaar. Voor Frans Jozef bleef er toen niets anders over dan vredesonderhandelingen te openen.

De vrede van Praag, 1866, stelde het volgende vast:

i°. De Duitsche Bond, 1815—1866, wordt ontbonden. Pruisen

Sluiten