Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2og

Uit vrees voor revolutie bond de Vrijmetselarij in, al had zij Zelf den geest van den opstand opgeroepen. Het nooit-gedachte gebeurde, Crispi voelde de noodzakelijkheid om zich den steun der katholieken te verzekeren en neigde tot een vergelijk met Leo XIII. Zijn aftreden in 1896 was een opluchting, want van hem viel weinig te verwachten voor een ten minste draaglijke verhouding tusschen Kerk en Staat. Ook na 1890 is het nooit verder gekomen dan tot een tijdelijke schorsing van den Kulturkampf.

In België krijgt de Kulturkampf een kans tegelijkertijd met het uitbreken van den schoolstrijd in Frankrijk, 1879. F r è r e-O r b a n, de minister -president, 1878—1884, bekleedde een hoogen rang in de hiërarchie der Vrijmetselarij en vond de liberale meerderheid in de Kamers bereid om het onderwijs los te maken van den godsdienst bij de wet. Aan de katholieke Universiteit van Leuven werden haar bezittingen ontnomen, zoodat zij sedert afhankelijk is van de liefdadigheid. Het gezantschap bij den H. Stoel is opgeheven. De liberale over heer sching duurde tot 1884, toen de katholieken bij de verkiezingen de meerderheid heroverden. De vrijheid van het onderwijs is daarna hersteld.

Brazilië en Ecuador. Ook buiten Europa drong de Kulturkampf door. In Brazilië oefende de Vrijmetselarij een groot en invloed uit. Door haar toedoen zijn de kloosterorden verbannen. Toen de feisichoppen protesteerden, werden zij vervolgd, tal van priesters kwamen in de gevangenis terecht, 1870—1874. De crisis duurde niet lang, doordat de verkiezingen er een eind aan maakten. Het volk had een afkeer van de kerkvervolging en stemde meer bezadigde afgevaardigden in de vertegenwoordiging. Het gezantschap te Rome is hersteld.

Een der meest doorluchtige slachtoffers van de Vrijmetselarij is de president van de republiek Ecuador, Garcia Moren o. Na den opstand van 1822 tegen Spanje was een periode gevolgd van hopelooze wanorde onder de bedrieglijke grondwet van de rechten van den mensch. Het liberalisme was niet in staat in dezen chaos orde te scheppen. In 1861 kwam Garcia Moreno aan het hoofd van de republiek, hij gaf hec land een katholieke grondwet, het de kloosterorden terugkeer en, herstelde het onderwijs en de welvaart, in 1873 werd Ecuador plechtig toegewijd aan het H. Hart; de uitgeputte staat herleefde. Vóór alles was Garcia Moreno een katholiek staatsman in woord en daad. Drie keer is hij herkozen als president door den dank-

Sluiten