Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2l6

Het was Rusland te doen om een ij s v r ij e haven, Wladiwostock, in het wereldverkeer, die het in Europa niet bezat1).

Boelgarije. Tegelijkertijd bleef het kabinet van St. Petersburg het oog gericht houden op den Balkan. Met de besluiten van het Congres van Berlijn wilde Rusland geen genoegen nemen. Daar toch was vastgesteld, dat Groot-Boelgarije zou gesplitst blijven in drie stukken: Macedonië, onder Turksch bestuur; O o s t-R o e m e 1 i ë, een autonoom gewest, maar onder soevereiniteit van de Porte; het vorstendom B o e 1 g a r ij e. De bedoeling van deze regeling was den Russischen invloed op den Balkan in te perken.

Czaar Alexander III.gaat nu probeeren Boelgarije onder zijn toezicht te brengen. In 1885 wordt Oost-Roemehë door een revolutie met Boelgarije vereenigd tegen den zin van Rusland. Alexander van Battenberg, sinds 1879 vorst van Boelgarije, maar tegenstander van de Russische partij in zijn land, legt in 1886 de regeering neer, gedwongen door intriges, die van St. Petersburg uit gesteund werden. Zijn minister S t a m b o e1 o f f was het hoofd van de nationale partij. Hij weet Rusland op een afstand te houden, gesteund door Engeland. Ferdinand van Sakse n-K o b u r g-G o t h a, 1887—1918, werd tot vorst uitgeroepen. Dit feit leidde tot de gespannen verhouding van 1887, toen Rusland Boelgarije met zijn wraak bedreigde en Bismarck's vredespolitiek een oogenblik scheen tè zullen mislukken. Ferdinand's familie-relaties met het Engelsen vorstenhuis versterkten de politiek van Stamboeloff. De heerschzuchtige minister geraakte echter weldra in conflict met den vorst, die zelf wilde regeeren. In 1894 moest hij ontslag nemen.

Czaar Nicolaas II, 1894—1917, legde zich neer bij de bestaande verhoudingen in Boelgarije. Op voorwaarde, dat de kroonprins, B o r i s, in den Grieksch-Schismatieken godsdienst zou worden opgevoed, erkende hij Ferdinand als vorst van zijn staat. De o nafhankelijkheid ten opzichte van Rusland was daarmee gewaarborgd.

1) Aangezien Wladiwostock niet het geheele jaar door een open haven heeft, gaat Rusland later het oog vestigen op Port-Arthur.

Sluiten