Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

263

namen de Duitschers een geweldigen aanval op Verdun, die hun honderdduizenden gekost heeft: maar het doel werd niet bereikt, Verdun hield stand. Een g e 1 ij k t ij d i g offensief van Rusland en Itahë heeft de Duitschers gedwongen hun aandacht op alle bedreigde punten te vestigen.

De Oorlog in het Oosten. De overvleugeling van Frankrijk in het Westen mislukte, in het Oosten bleven de oorlogskansen op en neer Zweven. Aanvankelijk bezetten de Russen Oost-Pruisen. Maar toen droeg Willem II het opperbevel op aan Hindenburg en Ludendorff. In twee geweldige veldslagen, bij T a n n e nb e r g en in de streek der Masoerische meren, bracht Hindenburg de Russen zware nederlagen toe.

Terzelfdertijd veroverde het Russische leger Lemberg en Przemysl (spreek uit: Pshémysl) capituleerde na een lang beleg (Nov.—Maart) in 1915. Dreigend drong de vijand door tot de passen der Karpathen, Hongarije liep gevaar. De Oostenrijkers ontvingen toen aanzienlijke versterkingen van den Duitschen bondgenoot.

Mackensen, de bevelhebber van het Duitsch-Oostenrijksch leger, begon in Mei 1915 zijn tegen-opmarsch en drong de Russen snel achteruit na de overwinning bij G o r 1 i c e-T a r n o w. Przemysl is heroverd, Lemberg volgde. Hindenburg's leger bezette Warschau enLibau, de Russen moesten terug tot in de streek der Riketnomoerassen. In het najaar van 1915 waren Russisch Polen en Koerland veroverd. Daarna kwam ook op dit front de strijd tot staan en veranderde meer en meer in een positieoorlog. In het voorjaar van 1916 hernieuwen de Russen hun aanval, onder leiding van Broessiloff, vooral in de richting van de Boekowina en Gallicië. Opnieuw dringen zij door op Oostenrijksch gebied, bereiken zelfs de passen der Karpathen, maar tegen de macht van Hindenburg in Polen konden zij weinig uitrichten. Deze hernieuwde krachtsontplooiing van Rusland viel samen met den aanval op Verdun door de Duitschers,

De slag aan de Marne, het halve succes tegen Rusland hebben feitelijk den oorlog ten nadeele van de centrale mogendheden beslist. Berlijn had er alles op gezet om met één geweldigen slag Frankrijk te vernietigen en daarna Rusland onschadelijk te maken. Deze plannen mislukten, Duitschland heeft dit echec niet meer kunnen inhalen.

Sluiten