Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

287

door een nationalen volksraad de algeheele scheiding van Oostenrijk afkondigen, 31 October. Hongarije viel uiteen in twee staten. Binnen een maand was er van de Donau-monarchie niets meer over.

Turkije sluit een wapenstilstand. Daarna verloor Duitschland zijn tweeden bondgenoot. Voor Turkije was het voortzetten van den strijd nu een onmogelijkheid geworden. Het zegevierend leger der Engelschen was reeds doorgedrongen tot Aleppo, Boelgarije overvleugeld, Oostenrijk machteloos. Turkije moest er toe overgaan een afzonderlijken wapenstilstand te sluiten, 31 October:

1. De toegang tot de Dardanellen en de Zwarte Zee werd aan de geallieerden in handen gegeven.

2. Ontruiming van den Kaukasus, Syrië, Mesopotamië en Arabië.

3. Verbreking van alle samenwerking met de bondgenooten.

4. Turkije aanvaardt het militair protectoraat der Entente, tengevolge waarvan Constantinopel onder toezicht kwam van Engeland en Frankrijk.

De Nederlaag van Oostenrijk. De maand November bracht over Oostenrijk en Duitschland de voltooiing van de nederlaag.

Op de nationalistische omwenteling in de Donau-monarchie volgden de wapenstilstand en de klassenstrijd. Op bevel van den keizer staakte het leger den strijd aan de Alpengrenzen, Fiume en Triest werden door de Italiaansche marine bezet, 4 November onderwierp Oostenrijk zich, zonder voorafgaand overleg met Duitschland, aan de rampzalige voorwaarden van den wapenstilstand:

1. Verbreking van de militaire samenwerking tusschen Oostenrijk en Duitschland, ontwapening.

2. Ontruimimg van Zuid-Tirol, het kustgebied van Triest en 'Fiume met de Dalmatische eilanden.

3. De geallieerden hebben vrije beschikking over alle verkeerswegen en vestingen der voormalige Donau-monarchie, een strategisch protectoraat derhalve.

De revolutie ging samen met de nederlaag. De sociaal-democraten kregen de leiding van het ministerie in handen, op hun bevel werd in Weenen een soldatenraad gekozen. 11 November deed keizer Karei afstand van den troon. Denzelfden dag kondigde de voorloopige vertegenwoordiging, de oprichting van de Duitse h-O ostenrijksche republiek af, waardoor de idee van een GrootOostenrijkschen Staat werd opgegeven en met het Huis Habsburg gebroken.

Sluiten