Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

288

Terzelfdertijd greep de revolutie ook Hongarije aan. Karolyi en de nationale volksraad proclameerden de Hongaarsche republiek, 16 Nov.

Dc Nederlaag van het Duitsche Rijk. Prins Max van Baden had intusschen vergeefs getracht het Duitsche Rijk althans voor een om-r wenteling te behoeden door de invoering van den parlementairen regeeringsvorm, October 1918. Den keizer werd het persoonlijk bewind ontnomen, toestemming van den Rijksdag

In het „roode leger" in Hongarije streden ook de vrouwen, in nuhtaire uniform met geweer en handgranaten gewapend, mee. In wreedheid deden zij voor de mannen niet onder.

zou voortaan vereischt zijn voor een oorlogsverklaring, de rijkskanselier kwam onder de parlementaire verantwoordelijkheid. Willem II gaf toe. Het was het einde van het autocratisch bewind.

Te laat. Reeds had de regeering aan de geallieerden om wapenstilstand verzocht, want de toestand van het leger aan het westelijk front was hopeloos. De beroemde Duitsche methode was den laatsten tijd niet meer in staat in het onderhoud der troepen te voorzien, de geheime revolutionnaire propaganda had haar werk gedaan, de discipline faalde. In November raakt de lawine van de revolutie aan het rollen.

De aanleiding daartoe was het bevel van den generalen

Sluiten