Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3°5

van Engeland, Frankrijk en de Vereenigde Staten, maar de Duitsche Republiek heeft van de waardeloosheid van zijn geld geprofiteerd om alle binnenlandsche schulden te doen verdwijnen en den koers van de mark weer te brengen a pari.

In 1925 heeft Duitschland den eersten termijn van de oorlogschatting, één milliard, overeenkomstig het Dawes-schema betaald, gesteund door een internationale leening van 800 milhoen en een bijdrage van 200 milhoen uit de inkomsten der staatsspoorwegen. Het blijft echter de vraag of op den duur de zware lasten kunnen opgebracht worden.

De Oostenrijksche Republiek kwam doodarm uit de vredescrisis te voorschijn. Het land heeft een veel te groote hoofdstad (met Vs van de 6,5 milhoen inwoners) en verloor zijn kolenmijnen aan Tschecho-Slowakië.

Het eerste gevolg van de heerschende ellende was, dat de sociaaldemocraten tot 1920 de regeering in handen kregen. Hun partijoverheersching bleek volslagen onbekwaam om Oostenrijk uit zijn verval op te heffen. De burgerij maakte er een einde aan, de christelijk-socialen herstelden zich tot de sterkste partij. Door de grondwet van 1920 is het land ingericht als een bondstaat. In 1922 werd professor Mgr. Seipel, de leider der christelijksocialen, bondskanselier. Hij nam het herstel van zijn vaderland energiek ter hand en sloot daartoe een overeenkomst met den Volkenbond, waardoor Oostenrijk een leening opnemen kon om zijn geldstandaard stabiel te maken op voorwaarde, dat het ministerie van financiën onder controle zou komen van een commissaris vanwege den Volkenbond, Mr. Zimmerman, 1923. De afbetaling van de oorlogschatting werd geregeld en het budget in evenwicht gebracht. De grondslag voor een betere toekomst is daardoor gelegd.

Hongarije was er even slecht aan toe als Oostenrijk. Op de bloedige tyrannie van Bela Kun volgde een opmerkelijke koningsgezinde reactie. De onttroonde keizer Karei meende de gelegenheid te kunnen gebruiken voor een restauratie, 1921, maar hij werd verraden en gevangen genomen. De Entente dreigde met bezetting van het land. De Opperste Raad van Versailles verbande den Habsburger naar Madeira, waar hij in 1922 gestorven is. De ellende onder de bevolking van Oostenrijk en Hongarije is zelfs eenige jaren lang zoo ernstig geweest, dat zij aangewezen was op hulp uit het buitenland. Nederland heeft zich door zijn hefdadigheid daarbij schitterend onderscheiden.

De regeering van Tschecho-Slowakië begon na den vrede met de onderdrukking van alles wat Duitsch is en de vervolging van de

Sluiten