Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

drijft? Erg bangelik zien ze er anders niet uit, en een beetje vloeken en vechten durven ze toch wel eens 'n keertje, al is dat óok zonde". Maar hun „plichten" nemen ze waar, en meestal meer dan dat: getuige de bedevaarten en processies. En als je wat verder kijkt dan die uiterlikheden, als je de geschiedenis van de godsdienstoorlogen en -vervolgingen leest, dan valt het toch wel moeilik te ontkennen, dat de mensen in alle tijden méér voor hun geloof hebben overgehad, dan zich door die viees-drijfveer laat verklaren: daar moet een waarachtige overtuiging achter zitten. Maar wélke?

Ikzelf ben nu eenmaal een ongelovige Thomas: ik geloof aan geen spoken en aan geen kracht-en-stof, aan geen Lourdes en aan geen onomstotelike natuurwetten, aan geen bijbel, geen koran, geen talmud en aan geen wiskunde, en het is mij met de beste wil van de wereld niet mogelik, een greintje eerbied te voelen voor wat ik noem bijgeloof: te weten het zich vastklampen aan uiterlikheden, hetzij dan verschijnselen of woorden. Maar voor een overtuiging voel ik wél eerbied, ook ai druist die lijnrecht tegen de mijne in. Want een overtuiging gaat dieper dan de woorden, waarin, zij zich uit, een overtuig ging strekt verder dan de individu, die haar draagt, een overtuiging is een éenlingwil, die wortelt in 'een gemeenschapswil. En& daarom kan een overtuiging per slot van rekening niet door woorden, al zijn ze nog zo mooi en niet door wetenschappelike stelsels, al zijn ze nog zo hecht, bestreden worden, maar enkel en alleen door een nog krachtiger en nog levensvatbaarder overtuiging, dat is door de uiting van een nog dieper gaande en nog vérder strekkende gemeenschapswil.

Lezer, ik heb u nog over.wat anders te spreken dan over de geestesrichting van onze roomse kameraden: het hypermarxistiese bijgeloof dreigt binnen onze gelederen haast even gevaarlik te worden als het roomse bijgeloof daarbuiten, maar over het eerste soort kraaltjesbidderij; een ander maal. Nu nog een enkel woord over de tweede, en wel dit: niet in Lourdes, en niet in de heilige Theresia en niet in de onfeilbaarheid van ! de paus ligt de kracht van die allergeweldigste tegenstandster van de kommunistiese gedachte: de katholieke kerk, maar die kracht ligt in de grootsheid en de diepte van de éenheidsgedachte, die zij daar ginds „katholiciteit", d.i. „algemeenheid" noemen. Die gedachte, voor ons verborgen door een muur van vijandigheid, door een poel van schijnheilige gelddienerij, is

Sluiten