Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50

beweging te dienen. Want al is voor u „geleerdheid-opgezag" haast even gevaarlik als „geloven op gezag", — ik houd ze nog altijd beide voor noodzakelik' D.w.z. in de zin van J. Dietzgen, die eens schreef: „geloven is goed, maar geloven aan wat anderen weten".

Reeds de arbeidsverdeling maakt dit noodzakelik, en zeker in een wereld, waar de meesten gedoemd zijn, hun meeste tijd te sloven.

Echter is jn deze, kapitalistiese,* wereld ook de wetenschap kapitalisties. En de arbeiders hebben daar dan ook zeer krities tegenover te staan. En waar het kapitalisme voelt, dat de wetenschap z'n ondergang leert en eist, daar wendt het zich af van de wetenschap. En hoewel het voortgaat de wetenschap te gebruiken voor z'n winstmakerij en tegen z'n konkurrenten en z'n vijanden de revolutionnairen, predikt het aan de arbeiders, dat al die wetenschap maar poeha is en het geloof het ware. Het zegt met u — u bedoelt het natuurlik „anders ', maar we „hangen immers niet aan woorden" — dus, het kapitalisme zegt met u: „van zuiver wetenschappelik standpunt beschouwd, weten we eigenlik niemendal". Het schept deze verwarring doordat het de betrekkelikheid van ons weten, het histories bepaalde ervan, waarop juist het marxisme zo de nadruk heeft gelegd, uitlegt als onbepaaldheid: het feit, dat het menselik weten onder bepaalde omstandigheden een bepaalde inhoud en vorm heeft, die mèt de omstandigheden veranderen, wordt misbruikt om het voor te stellen, alsof de wetenschap eigenlik maar 'n soort inbeelding is, waarmee we de werkelikheid niet kunnen kennen. Reeds voor jaren wees b.v. onze toenmalige partijgenoot A. Pannekoek, waarvan indertijd allen die wèl weten wilden veel hebben geleerd, in de N. Tijd, als verschijnsel van het verval van de burgerlike wetenschap, op de „wetenschappelike" verdediging van het wonder door Prof. Kohnstamm, voor wie, als ik me wèl herinner ook, zoals u schrijft, „de hele natuurwetenschap niet anders dan kansrekening is", en voor wie inderdaad, zoals u schrijft, „wetenschappelik gesproken het niet onmogelik is, alleen maar een beetje onwaarschijnlik", dat een dode weer levend wordt, enz. Pannekoek wees daarbij de fout in de rede-

Sluiten