Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63

zonderlinge samenkoppeling van denkbeelden, waar ik mezelf van de week op betrapte, toen ik de zo doodeenvoudige en toch zoo diepgravende woorden gelezen had, die onze kameraad Alex Wins aan de nagedachtenis Van Lenin had gewijd. Mag ik ze nog even in uw geheugen terug roepen? 't Was in de krant van Donderdag:

Gesmaad en gehoond, bestreden en gevreesd door alle vijanden van de revolutie, geëerd en vertrouwd, gevolgd en bemind door al wat de proletarische revolutie als het keerpunt ten goede in het leven der onderdrukte werkers beschouwt, heeft Wladimir lljitsj (Lenin) ons zijn geest gelaten als een vlammende toorts die onze hoofden verlicht.

Zijn kleinzielige vijanden waanden, dat met z'n dood z'n leer zou verbrokkelen in de handen van de taltooze kameraden, waarin hij haar had neergelegd. Zij begrepen niet dat, Wladimir lljitsj (Lenin) had geschapen het hechte bolwerk waarin zijn werk beveiligd wordt tegen de schennende hand van tekstuitleggers (vervalschers), woordenzifters en scholastici. Dit bolwerk is de Communistische Internationale. Steeds heeft de geest van groote mannen voortgeleefd in de hoofden van volgelingen, maar nog nimmer is als bij Wladimir lljitsj die geest deelachtig geworden aan de millioenen der aarde. Aan de arbeiders en boeren van het onmetelijke Rusland, aan de werkers in Europa, aan de zwoegers in den Oriënt, aan de armen van geest, aan de analfabeten en vernederden, aan allen die in knechtschap lijden. Niet slechts door zijn treffelijke boeken, die vele arbeiders kunnen lezen, maar die toch nog voor vele millioenen onleesbaar zijn, maar vooral door het groote werk, als kameraad onder kameraden. verricht, den opbouw van de Communistische Internationale, gefundeerd op de proletarische revolutie der arbeidende massaüs van stad en land van Sowjet-Rusland, heeft Wladimir lljitsj (Lenin) het oude geloof in het verre socialisme gemaakt voor de massaas tot het levens-strijddoel van dezen dag.

En de samenkoppeling van gedachten, waarvan ik sprak? Die had betrekking op 'n roomse brosjure, die ik 'n dag of

Sluiten