Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79

en niets dan kracht) tot in de regionen van het meer dan vistoenaire. en leven en masse in het rijk waarvan de besten onzer nog alleen maar droomen.

Er is een merkwaardige analogie tusschen de wijzen van wisseling der wereld-hegemonieën: de nog ongeschaafde nieuwlichters plegen de ouderen op te vreten. Zoo vraten de Ariërs, de oorspronkelijke bewoners van Indië, dragers van de oude beschaving, zoo vrat Griekenland Perzië, zoo vrat Rome Hellas (uit liefde en bewondering ongetwijfeld) en zoo zal Amerika de oude wereld, laten we zeggen: consumeeren. Niet met wapengeweld ditmaal, maar als curator in onze talrijke nationale faillissementen en door van New-York de groote Credietbank van Europa te maken.

In de wereld, die ondergaat pleegt men hongersnood te vinden en sexueele verwording, in de wereld, die heerschen gaat naieve_kuischeid en materieele overvloed. De hongersnood is voor Europa niet uitgebleven, noch de sexueele verwording (is Berlin West niet als Sodom en Sybaris en de nachtbuurten van alle Europeesche centra als zoovele Romeinsche Suburae?).

j?ni in dezen tijd* waarin de Valuta regeert, een algemeene zedelijke en materieele debacle bovendien en bovenal het typisch karakter dragen van een flnancieele Krach.

En Rusland? En de geestelijke opleving van het Oosten? Ik zeg als een juridisch student, die zich allereerst op een uitspraak van den Hoogen Raad bezint: er zijn precedenten. Europa heeft m haar stervensstonde een helder oogenblik en tracht met de krachten, die haar na haar vierjarigen doodsstrijd nog resten het waarachtig Christendom alsnog ergens te verwezenlijken. Uat is een mooie dood, en de Amerikanen zullen het weten, dat daar een poging is gedaan, om, na 2000 jaar, waarlijk Christelijk te leven, en in de resultaten van het failliet sovjetisme tevens een zuivere definitie vinden van het peil onzer beschaving: het kon niet! Bij hen zal het vanzelf gaan!

En Japan, en Indië, en China? Doctor Tagore en Mr. Gandhi en Japan im grossen Ganzen zijn er mede de levende bewijzen van, dat deze deelen, die op-één-na aan de beurt zijn om weder in waarheid op te leven, hun oude cultuur gaan verdrinken in het louteringsbad onzer empirische verdwazing, om daarna, na"

Sluiten