Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

209

J. K. RENSBURG.

Wereldbouw.

kH-oen der Amsterdamsche zwaargevulde «ervlette" onder «faTSTïï ^ ^ TeÜt 01

^ wind. altijd abstract, altijd geleed wanne covercoat ^otsch waaiend op meteoor-baan kruist, met eeni^^r^T^a-a^ of Ter ^de •een machtige oratie over het interasteraL ?' verdere officieele inleiding

er maar enkelen buiten de leden dtr " commu°kme te entameeren- er z"in rond de leestafel van J^^^^a^,ia^^cmtm^ diTzï of ook maar een pogingTeden er IT ve«amelen, die Rensburg s werk kennen Sfr &^^«C^dï£:^J^rit-^ En ook^elTdielan? vermaken met des dichters grapjes en zHn t°P m Sl9aartJeen zich fP"*^ wel veel over wat Lnsburo schr^f Centrische excentriciteit, komt, toch zelden méér te vertellen dan *5f* maar weten als het er op aan ^n verschenen, dat zijn * ^^TT** v^en" van hem

*jn laatste werk „Werddbouw"(ofs£EnttC .f°r9vuldig is uitgegeven, dat met een mooie oa^^^^yj^^^ ? hoe heet het ook weer?"

dfrf^0^,60^39 ^dens ee" diner toAT^v" A en ** * »

n°odzakeIijkheid van een rechtsverhoudlno fY' ^' met 2Óoveel °adruk over «ehad,datde zaal-chef verschrikt kwam^^ B,n,,cheB « floden heeft

Het mag ons verwonderen, dat rTe n o o k »?d «Pucijners niet deugden, weinig van Rensburg s boeken week waar h , rflff 9eesteliike êlitekringen zoo luisteren wil erover spreekt. ti et T ***** leder' die ™ar

na een gesprek met dezen ultra-modernén ! °°rZaak wel dat men

werk, waarvoor de dichter ^^hTdaafmTi " nlet meer toe komt

mfakt' n0a au ^ieux te „emen En . ™* »*> weinig serieuze

tot deze altijd betoogende stem oevoed df. ° zaI de wereld moeten wachten ^onve™ietigbarefeugd, otzXnIs tZaT ^puttel^ optimisme Tn «ölte tot de eindelijke kennis van ziin 9 vL J* °m 111 de «•■« op volgende onvermoeide strijder die altüd op zwa'r? "te komen- Voor dien zal deze het punt is rijk te worden, X zteh ^Iti d dn f ? 9.°ddank ook ^ijd nèt op £eer juist zijn beste werk van dblï^ ï te™, miskend voc,t en telkens

Je kracht der overtuiging vindt om, de schuld ,9t' maar °°k even zoo vaak vooriiigenomenheidderbourgeois-rt« te IrT aarVan OD de stommiteit en de £n ? ï- R Rensbu g^t behotTirkak^dlen ff," °DZe

„Rensburg zoo hoorde ik laatst onrn^ ' ^ het woord ,at«» komen.

SSi**'. NletS is barder danSn-± d„ a°odzakeIiike commentaar ontbeerüjke sleutel is op den inhn„d , •' en.nl? aHeen, dat zijn leven de on-

^e»™ ^^en op we£ wfe te jdTeI'b^ken- W m0eten ^ S Nooit is deze mensch in rust ZóA i i ,keD aanvatten en lezen

^eugelen ^ roekeloozffa^tasie dat ^«Vlfc9t ^ ,door leven op^e practosche werkelijkheid plegen te noemen abi gemeenliJk ^flene wat we de zijn eigen wereld, bouwt er ziin th^ 9 ad-weg voorbij-snelt. Hij leeft in ™> «jd tot tijd, ^^^^^J^^V^ erkenne^vS £

minste met zijn eigen ideeën klopt o£

Sluiten