Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

IV.

En of men het omkleedt met oorzaak velerlei en velerlei gevolgen, en of men het begraaft (ontvluchtend d'Oorsprong en het eeuwig Eind' in 't Labyrinth-van4eering-velerlei) in Karma, Aardelast, en of men het ontsnapt (doof, ziende-blind) naar links of rechts, in 't „leven" zelf, in vormen-overdaad en velerlei gestalt' — het i s en wacht (ditisalléén),en altüd keert men wéér, door leering, nooit genoeg, en vormen, nooit voldoende (door wat het nimmer is, en wat de waarheid en de rust niet is), langs d'eeuw'ge cirkelgang van 't kleine leven: tot het gróóte Zelf — en vindt daar Eén die wacht en a 11 ij d heeft gewacht (als wü), die, dwalend, heeft gewacht (als wü), die niet is wat wü zün, die zün wil wat wü op den tocht verloren, .ons heilig tegenbeeld, ziel voor ons üjf en lichaam onzer ziel.

En hü, die véél gedwaald, heeft, eenmaal 't Heiligste betreden, veel af te leggen (wat hü mededraeg), en hü, die véél gezien, heeft véél te peilen voor hü 't Altaar nadert. Want naakt en hulpeloos, en even arm aan „zelf" als rük aan liefde-kracht, zal d'Een en d'Ander, looch'nend schuld van eeuwen, vereenigd zün in 't Lichaam hunner Liefde op 't Altaar Gods — waar 't Beeld tot leven komt, het LiefdeJbeeld-tweëenig, dat als een Zon de Wereld overstraalt

Arm is de tfld waarvan de stemmen deze Roepstem overluiden. Rük is die tüd van diepste duisternis, waarin de Schuld zóó groot, het offer gróóter is, dat twee, in Liefde, op zün Altaar brengen. Zóó groot is 't Offer in dien tüd van zwartste Duisternis, dat 't heiligst Licht eruit geboren wordt; uit tweëer Liefde, van Maria-Jozef, 't Lacht der Wereld, 't reddend Christus-Kind.

1) In de woorden van wjjlen Prof. Bolland: De man is de verkeerdheid der vrouw — en omgekeerd; zoo spiegelt zich ons leven in weel erkoeri ge verkeerdheid, en blijkt daarin vereeniging van afzonderlijke verkeerdheid het ware en rechte.

2) Astrologisch: de reddende „sprong" uit den „dood in Libra"; het

Sluiten