Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

— Is ons streven,

— Dat het Leven zelf

— Bewaart

Proton (met zware metalen stem)

— Be ben koning Proton

Naar nüjn macht, uit God vergaard,

Jaagt deez' lichte vrouwen-schemer

Die de Levenskracht bewaart. (De Electronen vallen tegen Proton aan. Het atoom verkleint (daardoor) voor onze oogen en is schijnbaar stil. Slechts de stalen figuur van den ridder steekt duidelijk boven den goudkrans uit.)

AKTE HL

(Proton, Radium)

Radium (een bohémien in schilderachtige lompen) — Gegroet!Proton — Wie ben je?

R. — Een wijze vagebond, die zichzelf ontbindt om niet in zichzelf vast te roesten, met het humane Neben-Absicht onzen aardschen Goden geen rad voor de oogen te draaien en ze als constante waarden voor te goochelen wat slechts zéér labiele eenheden zün bü de gratie hunner onwetendheid.

P. — Wat bedoel je, o idioot?

R. — Ik bedoel, o machtige Kernverst van Auranië, ondergraver van alle aardsche rust, onderpand en steunpilaar van alle Aardsche ondernemingen, dat ook Gü, met of zonder uw welnemen, slechts koning zgt bü de gratie van uw hofstoet en dat er tussohen U en uw goudgesluierde onderdanen nog net genoeg ruimte voor een loos duiveltjeder-tweedracht overbhjft om er zün onschuldig-uitziend wiggetje in te dryven.

p. — Zeg man weet je tot wien je spreekt?

R. — Zeker heer. En om Uwer Majesteits geduld dan ook niet langer op den proef te stellen, zal ik U thans in voor U begrüpehjke beurstermen met spoed verklaren wat ik zooeven op mün wijze ietwat omslachtig formuleerde. Ik wil dan maar zeggen, dat Uwer Majesteits valuta afhankehjk is van de stabiliteit van

Sluiten