Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

113

Liefde zün (mais, savez-vous, 1'Airiour... c'est tout autre chose!), dat alles wordt gemakkelük verklaard in het licht van een ietwat grondiger begrip dezer onberekenbare (èn conventioneele), dezer „vrouwelüke" en... geniale psyché Gaulois.

n.

Notities op 4 Maart '25. *)

Parü's!... Er gebeuren in „le Studio", die interessante bovenste étage van het „Théatre des Ohamps Elysées", wondere dingen... En al moge in de Duitsche landen, waar zooveel radicaal moest, worden weggeruimd, de „evolutie" sneller gaan (en vooral opzienbarender) en „het nieuwe" er spoediger (al te spoedig) de groote lünen vinden, die het intellectueele menschdom verblinden — men heefb daar toch altüd te véél Sauerkfaut-reputatie en Qberster-Kriegsherr^bloed te bekampen, dan dat de héél teere bloemen, die alléén de voorboden kunnen zü'n van een nog zoo weinig gedefinieerde nieuwe zomer, er zouden gecujen. Het zü'n daar „-ismen" en leuzen, maar het is toch vóór alles het bombastueuse Reirmardt-experiment: véél te groot, te grof, te knap, te weloverwogen en te gedecideerd voor een... levensMei! Wat men dan ook van Frankrijk moge denken (en ik heb er véél over gedacht de laatste jaren): de gratie en het speelsch vernuft, de eerbied voor de „geste" zün machtige wapens... in alle tü'den.

Tóch: de jonge kunstenaar, die naar Parijs gaat om er iets van het „nieuwe" te vinden, dat ons den weg moet wü'zen, voelt zich meestal büster teleurgesteld... tenzü hü weet dóór te <iringen tot die intimiteit van het Parijsche leven, die... ook te Amsterdam is, even intens, zoo niet intenser. Architectuur kent Frankrijk niet. De geestigste, intressantste, belangrijkste figuren ziet men te voorschün komen (in de heerhjkste scheppingen, soms, van de Parijsche modehuizen) uit de akeligste, meest geestdodende en onhygiënische woningen, die men zich maar denken kan. Wat is in het Parijsche stadsbeeld feitelük „mooi" ? De ruimte, de verhoudingen in den a a nl e g (van vroeger jaren)

*) Voor nrijn ouden vriend Marcel v. Gestel.

Sluiten