Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

130

wustzyn van zoo een binding „in alle sfeeren" is echter dwingend en onontkoombaar.

L. — Is er voor ieder mensch dan slechts ééne, bepaalde „binding" mogelijk?

Schr. — Ik geloof (en dit is een persoonlijk geloof), dat elke vrouw „de" vrouw kan zü'n van eiken man, en omgekeerd. Zoodra zü echter gekozen hebben, ook al was het een „blinde", dat is onbewuste of schijnbaar toevallige keuze, is er nog slechts één. Een wederzüdsch al of niet „begrijpen" (dingen waarover we tegenwoordig in den treure praten!) kan het samenleven vergemaldteüjken of verzwaren. Het kan de consequenties van een keuze, die immers juist aan de bovenzinnelijke aard van de sfeer waarin ze wordt bezegeld haar sacramenteele waarde ontleent, niet opheffen.

L. — Het gebeurt toch, dat men voor haar of hem, in wie men eens de éénige zag, geen liefde meer gevoelt...

Schr. — De vrouw is voor den man slechts een poort tot het licht. In de vrouw, wier „persoohüjkheid" feitelük weinig ter zake doet (vooral de keuze geldt!), zoekt en ziet hü het licht, zün eigen licht, het goddehjk licht, en heeft dat hef. De poort waarin hü dat licht niet mé é r ziet is op zichzelf voor hem waardeloos. Een dergelijk verlies is echter even noodlottig voor den Mensch als het verlies van het „geloof in zichzelf". Wü kregen voor dit leven slechts één lichaam om in te gelooven en in te overwinnen en slechts één liefste om ons hoogste Zelf in lief te hebben en te dienen, te beluisteren en te gehoorzamen.

L. — Geldt dit voor alle menschen... volgens u?...

Schr. — Voor alle menschen, die waarachtig willen leven en in waarheid willen bouwen. Alleen die daden hebben levende en opbouwende waarde, die uit de erkenning (de verwachting of de herdenking) van de Ander zün gegroeid. Dat wil zeggen: die zü'n gegroeid uit de strijdbare vereeniging van den menschelüken met den goddelüken wil. De erkende en aanvaarde „spanning" tusschen deze beiden is het Leven zélf, en alle „idealisme" op onze wereld ontsteekt hieraan zü'n fakkel...

Sluiten