Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

de ganzenveder als polsstok, sprongen moet nemen, die zijn prestige ernstig bedreigen.

Bedoelde volgende edities, die, als met een zucht van verlichting weer het oude jaartal prevelen, worden door dezelfde Testu, intusschen gepromoveerd tot „imprimeur de Sa Majesté", opgedragen „aan Z.M. den Keizer en Koning". Ze beginnen met een inleiding tot de oude, vertrouwde kalender en een vriendelijke beschouwing over de maanden: Januari, Februari, enz., met de afleiding hunner namen. De belangstelling voor den Zodiac blijft, als een nuttige aanwinst, gehandhaafd. Verschillende feesten, zelfs Mohammedaansche, worden aangegeven; de 22ste September vermeldt echter, althans in de uitgave van 1807, alléén nog den naam van Saint Mauricel Onder het hoofdstuk „Geboorten en verbintenissen der vorsten van Europa" (1807), staat de Keizerin thans alleen als Joséphine genoteert, zonder de burgerlijke eigennaam; Louis Napoléon als „Connétable" met de vermelding „voir Hollande", Marie Pauline als „prinses en hertogin van Guastalla", Stéphanie en Marie Annunciade met de vermelding „voir Confédération du Rhin" (Baden en Cleef-en-Berg), Joseph Napoléon als koning, van Napels en Sicilië. Als allerlaatste van het lijstje wordt Marie Laetitia genoemd, geboren -13 Januari 1745, moeder van den Keizer en Koning, voerende den titel „Madame".

Onder Holland, dat in 1806 nog Bataafsche Republiek heet, vinden we in de editie van 1807: Louis Napoléon, zijn gade Hortense Eugénie, koningin van Holland, en Napoléon Charles, Prince Royal de Hollande, geboren 10 Oct 1802. Onder de gezanten te Parijs zoeken we thans ook tevergeefs den Hollander. Verder ontbreken die van Napels, Groot-Bretagne, Pruisen, Rusland, Zweden. Bij de gezanten van Frankrijk elders wordt een zekere heer Dupont genoemd als „gevolmachtigd minister van den Keizer der Franschen bij Z.M. den Koning van Holland in Den Haag".

Als „Titulaires des grandes dignités de 1'Empire" vinden we genoemd: de Koning van Napels, de Koning van Holland, Son Altesse Sérénissime de prins Cambacérès en S.A.S. de prins Le Brun (beiden consuls tegelijk met Bonaparte), de Vice-Koning van Italië (Eugène Napoléon) en S.A.I. de Groothertog van Berg en Cleef, Groot-admiraal van Frankrijk. Stippen we uit deze editie nog slechts aan, dat als Groot-kamerheer des Keizers (en minister van Buitenlandsche Zaken) wordt genoemd Talleyrand, Prince de Benevent, en dat het Huis van „Madame Mère de 1'Empereur" bestaat uit: een Eerste Aalmoezenier, de bisschop van Verceil, twee kapelaans, een eeredame, vier dames van gezelschap, twee kamerheeren, twee stalmeesters, een „secrétaire des Commandemen(t)s", een „eerste" geneesheer, een „gewone" geneesheer, een chirurgien, een generaal-intendant, een notaris en een... architect. Een uitwijding over de ingrijpende veranderingen pp het gebied van jurisdictie e.d. zou hier te ver voeren. Voldoende is trouwens te weten, dat dit alles hier te vinden is met de nauwgezetheid een Staatsalmanak eigen.

n.

Uit de hierna nog volgende „keizerlijke" almanakken noteeren we dan: vóór-in de editie van 1809 een brief namens Z.M. aan Testu, geteekend door denzelfden Staatssecretaris, van wie in het jaar IX van de Republiek

Sluiten