Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

77

6 Januri. — Lief, lief vrouwtje. Hoe gaat het met alles?! Heb je Hansje al gevoed en hoe is dat afgeloopen? Ik hoop maar, dat je er niet al te veel pijn bij hebt. Morgenmiddag breng' ik schoonmama mee. Bovendien mogen er „2 kinderen beneden de zestien" meekomen. Marietje wil nu een extra kort rokje aantrekken, zoodat ze voor 15 kan doorgaan. Verder zal ik dan maar Lientje meebrengen. Maar je moet me vooruit belooven, dat je kalm blijft ein nlelj te veel praat. Tante Jo is erg verlangend naar Zondag. Weet je, dat ik, alléén, ook 's avonds nog een heel uur mag komen? Gezellig, hè?

Ik moet je nu een paar dingen vertellen: We hebben vannacht tot heel laat doorgewerkt, zoodat ik omstreeks half twee nog alle kaarten (± 75!) op het hoofdkantoor heb kunnen posten! Wim drukte af, ik knipte, Ria plakte en gaf ze weer aan mij terug, om ze in de enveloppen te doen, Marietje schonk thee en kleine Eri sliep. Een aardig familie-tafereel en gezellig, zoo allemaal

vooï jou en Hansje bezig te zijn Wat een schat is onze jongen! Heb je

zijn oogjes nu al gezien?

Vanmorgen heb ik hem opgegeven bij den Burgerlijken Stand als inwoner van Amsterdam. Deze stad mag wel trotsch zijn, dat onze zoon binnen haar poorten geboren is! Dat opgeven is nog een heele plechtigheid. Éérst de behandeling op het bevolkingsregister, dan de speciale geboortekamer, waar hij in twee registers werd ingeschreven èn.,.. in ons trouwboek. Daarna wordt de geheele „acte" nog eens door een klerk (staande) voorgelezen, en ten slotte moet dan papa tweemaal zijn handteekening zetten. Bovendien hebben ze me een paar prospectussen voor Zuigelingenzorg, enz. ter hand gesteld (die ik hierbij insluit), met het nadrukkelijk verzoek, die „ook aan mevrouw te laten lezen",

Ik vond het eep heerlijke boodschap, deze inschrijving en voelde me zoo trotsch en rijk als een.... jonge vader!

Hou je je nu héél rustig en zul je flink eten? Voqral die pap 's avonds, daar hou je toch wel van! Ik stuur je hierbij wat appels (tegen de margarine) en een en ander om te lezen: de Tempel met mijn artikel over „Hamlet'', Tele-. graaf, Gösta Berling, enz. Tot morgen! Een zoentje, voorloqpig in gedachten, voor mijn zoon (als het kan, geef hem dat zoentje dan maar heel voorzichtig op zijn rooie bolletje!), en honderd zoentjes voor jou van je gelukkigen man.

Er was vandaag geen „bezoek". En dus heb ik je alleen vruchten gebracht en de eerste felicitatiepost, die was binnengekomen en de kranten met foto's van den watersnood.... niet te véél, om je niet te verontrusten.

Toch, mijn Hansekind, is het goed, dat je weet, in welk een tijd van duisternis en verwarring je ons bent komen sterken en steu^ nen: water, vuur en aardschokken, die, vooral in de oude wereld, in Azië en Europa, als een geesel woeden, mijnongelukken, „technische" rampen (je grootvader werd veertien dagen geleden door een auto gedood!), echtscheidingen, een volslagen verwarring op geestelijk en politiek gebied, verwachting van een nieuwen wereldleeraar en een poging alom om terug te keeren tot Jezus' liefdeleef.,., »

Sluiten