Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

triciteit en wat een dynamo is...."

En we verdiepten ons in den ouden tijd, toen hij me eiken dag (in ruil voor mijn bewondering, die bij hem wel zeer vermoeiend is, omdat ze zónder ophouden wordt geëischt) nieuwe glorieuse ontdekkingen.... doceerde. Dan werd hij plotseling heel ernstig en zei:

„Je moet maar een practicus van hem maken.... Ten slotte is al dat niet-praktisch-zijn maar.... tijdverlies...."

Ziehier, mijn Hansje, de conclusie van ons leven en de eerste les, die je van Oom Ferdo krijgt: dat niet-praktisch-zijn is maar.... tijdverlies....

En ziehier wat hij ten slotte, bij het afscheid nemen, nog zélf over die „pose" zei:

„Men moet géén.... pose kunnen hebben, géén „houding"... Dat is het voornaamste".

Dit kostelijke uurtje eindigde met een beschouwing over de Joden, „die steeds (volgens Ferdo) die ironie hebben bewaard, die in staat stelt jezelf bij voortduring te critiseeren en.... in evenwicht te schommelen...."

Ik weet nu ook opeens, wat ik nog méér tegen Ferdo heb gehad. Na lang wikken en wegen zou ik het aldus willen formuleeren (en slechts weinigen zullen dat wellicht verstaan): Men moet „het sexueele" niet als iets „aparts" zien en er niet als iets aparts over spreken.... Dat hij- dat deed, was ongetwijfeld een reactie op veel onwaardige preutschheid (en een reactie van zijn vrouw op zijn vergevorderden staat van „contemplatie").... en selbstverstandlich kwam hij er op terug of zal hij er op terug komen, gelijk elke waarlijk wijze zijn oudere stellingen bij tijd en wijle verloochent.

Voor het naar bed gaan heb ik aldus gebeden:

,Heer, zegen en bescherm mijn vrouw en onze Hansje. Laat mij leven voor hèn en voor U. Maak ook mijn werk tot een zuiver offer aan U en bevrijd mij van alle persoonlijke eerzucht en zelfs van die stimulans van „zelfvoldoening", die evenzèer een afgod is...."

En terzelfder tijd voelde ik, dat ik dit laatste niet zou kunnen, dat ik bovendien het voornemen had zelfs deze heilige woorden, uitsluitend tot Hem gericht, te.... „publiceeren" als een doeltreffende propaganda voor mijn eigen, verheven persoonlijkheid. Maar toch.... Zijn de waarachtigste en eenvoudigste gevoelens

Sluiten