Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

redding zocht in „sociale" formules en steeds-meer „materieele" verbeteringen, en enkele zijner leiders bij de „God" in hen-zelven, zoekt men hier zijn heil in theosofische bespiegelingen, in een doorgevoerd „geestelijk" leven, waarin de „klap op de vuurpijl" ten slotte de komst van een nieuwen Wereldleeraar moet zijn. Ook hier ten slotte, als de erkenning van het hoogste criterium deze „God in ons".... (door Albert Plasschaert zoo terecht het „goddeke van menschenmaaksel" genoemd, dat „de deur voor de alléén-verlossende liefde gesloten houdt"). Slechts de koning, in een alles-opeischenden strijd gewikkeld met zijn vrouw, in wie hij zijn eenige rechter ziet, en düs zijn „God", en dus: de Liefde, en dus: de eindelijke, daadwerkelijke — want innerlijke — verlossing, vermoedt (wie zal in deze dagen iets met „zekerheid" verkondigen?), dat God ook nog elders is: in de(n) Ander, in den meedoogenloozen spiegel, waarin men z'n eigen tekortkomingen, de eigen hoovaardigheid en klein-menschelijkheid bestrijdt en dus.... zijn hoogste Zelf, zijn God en Vader liefheeft..

In den verderen loop van dit stuk zul je dan zien, hoe deze koning wordt „afgezet", nadat hij, onmachtig aan zijn volk een nieuwe „basis" te geven, die hij zelf nog niet heeft bereikt, zichzelf geoordeeld heeft.

In het derde bedrijf, in een huisje in de bergen, vindt hij die „basis", in de (strijdbare) harmonie met zijn vrouw, in de gesloten drie-eenheid: man-vrouw-en-kind. En daarmee, in pijnlijke bewustheid, de oer-oude „cel", die aan de „nieuwe" gemeenschap „vanzelf" (d.w.z. door den arbeid binnen de grenzen van het gezin, door voorbeeld en: uitstraling) haar waarlijk „nieuwen" vorm zal geven.

Dit is de „inhoud" in het kort. Lees het stuk zelf! En handel naar het voorbeeld van dezen (nu nog „krankzinnigen") koning, die intusschen in waarheid: een Koning is. En die zeggen kon, toen het volk hem na jaren op den troon terugriep: Ik wist het.... Als wij gereed zijn, waarom zouden zij ons dan niet roepen? ..."

Moge dit de basis ook van jouw leven zijn! Het zal je veel dwalingen besparen. Want ook als er geen nieuwe Wereldleeraar mocht komen, is dit toch het hemelsch licht, waarin we den drempel naar een „nieuwen" tijd kunnen overschrijden.

12 Januari. — Het „vrije" leven is iets heerlijks!... Gis-

Sluiten