Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100

de Holland-England Society, en de Koninklijke Academie van Wetenschappen verslagen. Nap de la Mar en „vijftig andere" jubilarissen geïnterviewd en nochtans, van tijd tot tijd, mijzelf weer (in een verloren uurtje) teruggevonden.... O, het heeft zelfs moreele vóórdeelen, dit gestadig werken, omdat de machine „op gang" blijft en je dus („technisch" althans) steeds tot arbeid gedisponeerd bent.. .. Maar het ging niet langer....

Met het gevolg, dat ik, na een jaar van gulden vrijheid en „arbeid om den arbeid" nu weer gedwongen ben... „iets dergelijks" te zoeken... Maar wat is dat moeilijk... O, Hanse-kind, wat is dat moeilijk....

Intusschen heb ik alweer, om bananen, nootjes en dadels te kunnen koopen, en mijn taak van jong vader op de vereischte en geijkte wijze te kunnen vervullen, een paar boeken en etsjes „weggebracht".... En je moeder zal zoo verdrietig zijn, als ze het hoort.... Vanmorgen was het een.... gas-stel.... (er was niets anders meer), dat ik stiekum en met groote moeite (het was zoo'n zwaar bakbeest) van den zolder sleepte en, met de stimulans van een paar gepofte sigaretten, bij de Stadsbank trachtte onder te brengen.... Het „was echter niets voor hun"....

Intusschen verwees een vriendelijke juffrouw („vaste klant")

me fhusterend naar een „particuliere" bank ,Daar geven ze

er nog wel één-vijftig op.... ja mensch, je doet 'et óók niet voor je lol".

Zoodat ik het tenslotte „daar", in de Tuinstraat, en onder groote belangstelling van al die menschen, „die geen omwegen kennen", voor ƒ 1.— kwijtraakte.... waarvoor ik weer een kop koffie kan drinken en jouw dagboek bijhouden, en een trammetje kan nemen, en een postzegel....

O Hansje, wat moet je vader beginnen.... Als we straks met z'n drieën thuis zijn, op die sombere, holle kamer, waar vuur moet branden en waar petroleum en brood moet zijn.... Op z'n minst toch: petroleum en brood....

Gisteren heb ik dan maar weer eens een „brief" geschreven, een brief aan een „rijke theosofische dame", die me laatst ƒ 10.— zond om mijn type-werk te betalen, met den wensch, „dat ik het ontbrekende er op andere wijze bij mocht vinden". Ik walg ervan....

Die brief luidde aldus:

„Zeer geachte Mevrouw v. E. Ontvang bij dezen mijn, wel zéér late, maar

Sluiten