Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

186

pen... In dien tijd „opgeklommen" tot... korporaal-schrijver. Te Soerabaja stom-dronken aan boord gebracht. De man fluimde (excusez du peu!) schrikbarend, zoodat ik me, op mijn brits, zoo smal mogelijk moest maken om zijn „douches" te ontgaan. Sprak een foei-leelijk soldaten-Hollandsch en liep overdag bij voorkeur in een modder-zwarte pyama.

In zijn gezelschap begon ik (door welke macht gedreven?!) Latijnsche citaten op te halen, die hij zich soms, met een pijnlijken glimlach, herinnerde. Na het eerste citaat trok hij een schoone pyama aan en zei „pardon" als hij fl.. .de, na het tweede (uit Virgilius) kleedde hij zich in een wit tropen-pak en gaf medische adviezen, na het derde en vierde en vijfde vertelde hij me zijn levensgeschiedenis en doorspekte die met beleefdheidsfrases als daar zijn: „nach meinen niedrigen Ansichten"...

Ik begin me een „goed" mensch te voelen. Ziet U wel? En dan die meneer uit de derde klas, die het leven tot nog toe slechts had gezien als een groote vierkante kruik jenever, een Soendaneesche „njai" en tropen-koller, en dien ik, in zijn onnoozelheid, raadde eens een kop... chocola te drinken... en op de kleur van de zee(!) te letten... De man vertelde me later met emphase... „dat ik zijn leven had gered"...

O ja... En dan heb ik gisterenavond nog een ouwe hond behandeld. Hij was vroeger ongetwijfeld, in den bloei van zijn leven, een fiksche waakhond geweest. Zat nu maar zoo'n beetje voor zich uit te suffen, diep-overtuigd, dat geen sterveling er meer in zou gelooven als hij zou pogen te... blaffen.

Mijn goede genius boezemde me angst in voor dit mormel, zoodat ik in een boog van eenige meters om hem heen liep. Ik zag zijn oogen eerst verbaasd, dan dankbaar, dan triomfantelijk lichten: Daar ging een mensch, die bang voor hem wasl

Enfin, U zult me wel uitlachen. En ik vrees, dat zelfs een padvinder dit alles niet als „goede daden" zou kwalificeeren. Den volgenden keer vertel ik U dus maar weer hoe „slecht" ik wel ben: lui, slordig, weltfremd... Dat is dan tenslotte ook amusanter!

Sluiten