Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPEN BRIEF AAN SIR HENRY DETERDING

Amsterdam, 9 September '27.

Zeer geachte Heer Deterding,

Zoowel persoonlijk als in mijn functie van voorloopig president der „Anti-Sovjet Liga" en van de „Rein Communistische Partij" *) wil ik U het volgende meedeelen:

Uw actie tegen de faits et gestes van de z.g. Sovjet-regeering in Moskou, in 't bijzonder in de beruchte petroleum-affaire, heeft weerklank gevonden in de harten van tienduizenden, die overigens reeds lang de noodzakelijkheid inzien van een georganiseerde propaganda (speciaal onder het massale blok der hoofd- en handarbeiders, daarnaast ook onder het bedreigde grootkapitaal) tegen het daadwerkelijke Russische gevaar.

Niet lang geleden heeft „volks-commissaris" Loenatsjarski een rede tot het Russische volk gericht, waarin hij een nieuwen grooten oorlog in de naaste toekomst aankondigt, een oorlog, „die er niet één zal zijn van naties tegen naties, doch die het karakter zal dragen van een algemeenen burger-krijg, waarin de proletariërs (en een groot deel van de arbeiders) aller landen zich zullen keeren tegen hun eigen regeeringen."

Wij zijn overtuigd, dat hierin waarheid schuilt en achten het onzen plicht, den tijd, die ons nog van een zoodanige explosie scheidt, te benutten met een georganiseerde internationale propaganda onder de arbeiders, waarin hun gewezen wordt op het gevaar van algeheele destructie, dat niet alleen het Europeesche kapitaal, maar óók hen-zélf bedreigt, zoo ze zich niet n u reeds bewust worden aan welken kant ze zich hebben te scharen.

Het zou te ver voeren U hier reeds schriftelijk uiteen te zetten het werk-program, dat wij tot dit doel hebben opgesteld. Genoeg zij het U te zeggen, dat onze actie natuurlijk slechts doeltreffend zal kunnen zijn, wanneer wij onmiddellijk inter-

*) Een hersenschim?... Het „bestuur" wacht nog steeds op antwoord, en is inmiddels ontbonden".

Sluiten