Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III DE STRAFWET

§ 7. Algemeene beschouwingen

A. DE BEIDE BETEEKENISSEN VAN „STRAFWET". DE ONDERSCHEIDING DER STRAFBEPALINGEN

Men kan de uitdrukking strafwet in ruimeren en in engeren zin bezigien. In engeren zin bedoelt men daarmee meer in het bijzonder het Wetboek van Strafrecht; in ruimeren zin verstaat men daarentegen onder dat begrip het geheel van wettelijke voorschriften, die de strafrechtelijke aansprakelijkheid regelen en bepalen; de strafwet omvat dan ten eerste het W. v. Str. zelf, ten tweede alle andere wetten, besluiten en verordeningen, die strafrechtelijke bepalingen inhouden.1)

De strafrechtelijke bepalingen, waaruit de strafwet bestaat, laten zich onderscheiden in:

a) die welke de algemeene regelen der strafrechtelijke aansprakelijkheid betreffen, dus die welke bijv. betrekking hebben op de leerstukken der poging, deelneming, schuld, toerekeningsvatbaarheid, enz.

b) die, welke aangeven, welke handelingen strafbaar zijn en hoe hoog de straf is.

B. DE ONDERSCHEIDING DER STRAFRECHTELIJKE BEPALINGEN W NORM EN STRAFBEPALING

De strafrechtelijke bepalingen sub b) bestaan altijd uit twee onderdeelen, n.1. le de norm, d. i. het door de wet gestelde verbod of gebod, 2e de eigenlijke strafbepaling of strafbedreiging, ook wel genoemd de poenale sanctie, d.i.

!) In het opschrift van den Eersten Titel van ons wetboek lezen we in plaats van de uitdrukking „strafwet", zooals in het Ned. Swb., de uitdrukking „wettelijke strafbepalingen". Men heeft daarmee te kennen willen geven, dat men bedoelde te omvatten alle strafbepalingen uitgaande van tot strafwetgeving bevoegde autoriteiten.

Sluiten