Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

DE STRAFWET

Ook uit dezen Titel blijkt, dat men bij de samenstelling van het wetboek zooveel mogelijk met speciaal Indisch maatschappelijke toestanden en instellingen heeft trachten rekening te houden (vgl. de artt 92, 95, 96 2de lid, 98, 101 en 102).

§ 9. Begin en einde der verbindende kracht der wettelijke strafbepalingen

A. BEGIN DER VERBINDENDE KRACHT

Met betrekking tot het verbindend worden der strafwet zijn de voor dit onderwerp geldende algemeene bepalingen van toepassing. Deze materie wordt dus, voorzoover de voor Indië geldende wetten en KBen aangaat, beheerscht door art. 72 G. W. en art. 95 I. S. De door de G. W. gevorderde wet, die de wijze van afkondiging en het tijdstip, waarop wetten en KBen verbindend worden, regelt, is de I. S. en Wel artikel 95. Wet en Koninklijk Besluit (en ook de door den landvoogd in overeenstemming met den Volksraad uitgevaardigde ordonnantie, alsmede de door den G. G. alleen vastgestelde regeeringsverordening) worden door den G. G. afgekondigd en door den algemeenen secretaris of een der secretarissen van het Gouvernement gewaarmerkt

De afkondiging moet geschieden in het Staatsblad van Ned.-Indië1) en dit isl, mits in geldigen vorm geschied, de eenige voorwaarde voor de verbindbaarheid; ze beginnen intusschen eerst de onderdanen te verbinden, te werken, nadat ze geacht kunnen Worden dezen laatsten bekend te zijn en die bekendheid wordt, behalve Wanneer een ander tijdstip is vastgesteld,2) geacht te bestaan, op Java en Madoera op den dertigsten, en in de overige koloniën en bezittingen op den honderdsten dag, na dien der dagteekening van het Stbl., waarin de wet. of de algemeene verordening is opgenomen.

De afkondiging der provinciale verordening is geregeld in

J) Het formulier van afkondiging van wetten en KBen is in art. 96 3° lid I. S., voor Ordonnantiën in art. 96 2° lid, voor regeeringsverordeningen in art. 96 1° lid vastgesteld.

2) Men spreekt dan van invoering der alg. verord. Ons wetboek van strafrecht werd reeds in 1915 (Stbl. No. 732) afgekondigd, doch de invoering had eerst plaats op 1 Jan. 1918 (Stbl. 1917 No. 645).

Sluiten