Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78

HET STRAFBARE FEIT

den van de voorwaarde, dat bewezen zij, dat de dader het bestaan van de norm kende of had kunnen kennen.

In Nederland is bij de wet van 1921 Ned. Stbl. 833 een zeer belangrijke bepaling tot stand gekomen. De kantonrechter heeft sedert n. 1. de bevoegdheid gekregen geenerlei straf toe te passen, indien hij dit in verband met de geringe beteekenis van het strafbare feit en de omstandigheden, waaronder het begaan is, raadzaam acht (art. 398 9o Ned. Sv.) Reeds verscheidene keeren heeft de Nederlandsche rechter van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. Het is intusschen de vraag, of een dergelijke maatregel, zoowel uit theoretisch als practisch oogpunt, wel op zijn plaats is en aangewend mag worden als een soort correctief op de onbillijkheid, waartoe het principe: „een ieder wordt geacht de wet te kennen", kan leiden m. a. w., of het wel juist is de bepaling toe te passen ten aanzien van een schuldige, die zich te goeder trouw beroept 'op zijn onbekendheid met het toe te passen voorschrift.

In elk concreet geval behooren intusschen de bestanddeelen der onrechtmatigheid en der strafwaardigheid objectief aanwezig te zijn. Het ingebeelde (putat i e fj delict i s geen delict. Men heeft daarmede te doen indien de dader, in dwaling verkeerende omtrent het bestaan van gebods- of verbodsvoorschriften of strafbedreigingen, de door hem verrichte handeling voor verboden of strafwaardig hield, terwijl dit wegens het objectief ontbreken daarvan niet het geval was. (Iemand denkt een strafbaar feit te plegen, terwijl de door hem verrichte handeling blijkt niet strafbaar te zijn, bijv. de vrouw, die haar man besteelt in de onjuiste meening, dat zoo iets strafbaar is)

§ 14. Algemeen karakter van het strafbare feit

A. HET STRAFRARE FEIT NAAR INHOUD ONRECHT; HET OBJECT VAN HET STRAFBARE FEIT

In de vorige § beschouwden wij het strafbare feit van zijn formeelen kant, d. w. z. we gingen na wat een menschelijke gedraging in het algemeen tot een strafbaar feit maakt; in dit hoofdstuk zullen we het antwoord zoeken op deze an-

Sluiten