Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

HET STRAFBARE FEIT

art. 182 omschreven misdrijf dus, zoolang het tweegevecht niet op de uitdaging is gevolgd, kan er noch van voltooid misdrijf noch van een strafbare poging sprake zijn.1)2)

§ 20. Plaats en tijd, waarop het strafbare feit is gepleegd

A. PLAATS VAN HET DELICT (LOCUS DELICTI)

De beantwoording van de vraag naar de plaats, waar het delict begaan is, is van belang le voor de al of niet toepasselijkheid van de Ned.-Indische strafwet en 2e voor de relatieve bevoegdheid van den rechter.

Ten aanzien van. formeele delicten bestaat hier uit den aard der zaak geen moeilijkheid. Deze doet zich echter wèl voor bij materieele delicten n.1. in de volgende gevallen:

a) wanneer de handeling en het onmiddellijk gevolg of het voor de voltooiing van het strafbare feit vereischte gevolg (dit laatste noemt men het constitutief gevolg) tijdelijk of plaatselijk van elkaar verwijderd zijn; bijv. iemand brengt met het opzet een ander te dooden dezen te Batavia een wond toe, de getroffene wordt naar Soerabaia vervoerd en sterft eenigen tijd later aldaar.

b) wanneer de handeling zelf zich over meerdere plaatsen uitstrekt, bijv. bij misdrijven gepleegd in spoortreinen, op de eene plaats aangevangen, elders voltooid.

c) wanneer de dader gehandeld heeft door middel van een instrument, hetwelk elders dan ter plaatse Waar gehandeld werd zijn uitwerking doet gelden, bijv. iemand te Singapore zendt aan een ander te Soerabaia een helsche machine, die later te S. ontploft; of wel iemand schrijft te A. een beleedigend artikel, hetwelk hij laat opnemen in een dagblad te B. verschijnend, waar het gelezen wordt

!) De verjaxingstermijn van art. 79 begint te loopen van den dag na het plegen der handeling.

2) Het vervuld zn'n van de bijkomende voorwaarde van strafbaarheid moet in de tenlastelegging vermeld zijn. Is dit verzuimd dan zal een niet strafbaar feit zijn ten laste gelegd en beklaagde zal van rechtsvervolging moeten worden ontslagen. Zie hierboven § 13 D noot.

Sluiten