Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

POGING, DADERSCHAP EN DEELNEMING

197

anders; boven zagen we, dat de handeling van den uitlokker wel eens anders kan worden gequalificeerd dan het feit, waaraan de uitgelokte wordt schuldig verklaard.

Onder de aansprakelijkheid voor de gevolgen wordt ook hier verstaan, dat de medeplichtige aansprakelijk is voor de objectief verzwarende omstandigheden, die het gevolg zijn van het strafbare feit, dat hij opzettelijk heeft bevorderd.

E. DE STRAF OP DE MEDEPLICHTIGHEID GESTELD De medeplichtigheid wordt door onze wet lichter strafbaar gesteld dan de daderschap en de uitlokking; het maximum der hoofdstraffen wordt nl. met een derde verminderd, de doodstraf en de levenslange gevangenisstraf worden vervangen door een gevangenisstraf van ten hoogste 15 jaren. De bijkomende straffen zijn voor de medeplichtigheid dezelfde als voor het misdrijf zelf.

§ 37. De invloed der persoonlijke omstandigheden op de strafbaarheid der deelnemers

Het bij art. 58 bepaalde houdt nauw verband met het leerstuk der deelneming.

Dit leerde ons de grenzen der strafrechtelijke aansprakelijkheid van iederen deelnemer kennen. Bij het plegen van een strafbaar feit kunnen zich soms echter ten aanzien van den een of anderen deelnemer persoonlijke, subjectieve omstandigheden voordoen, waaraan bepaalde rechtsgevolgen verbonden zijn, n.1. dat ze de strafbaarheid uitsluiten, verhoogen, verminderen of bepalen.

Nu beoogt art. 58 het antwoord te geven op de vraag in hoeverre die rechtsgevolgen ook voor andere deelnemers, dan dengene wien ze persoonlijk betreffen, gelden.

Art. 58 luidt: „De persoonlijke omstandigheden waardoor de strafbaarheid uitgesloten, verminderd of verhoogd wordt, komen bij de toepassing der strafwet alleen in aanmerking ten aanzien van dien dader of medeplichtige, wien zij persoonlijk betreffen." Dus die persoonlijke omstandigheden werken, voorzoover ze de strafbaarheid uitsluiten, verminderen, ofverhoogen (let op, dat er niet gesproken wordt

Sluiten