Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

214

STRAF, STRAFSÖORTEN EN MATE VAN STRAF

hooger beroep, waarin een deugdelijke waarborg ligt voor een behoorlijke behandeling in tweede instantie.1)

In Nederland werd in 1870 de doodstraf voor het burgerlijk strafrecht afgeschaft.3) In tegenstelling met het Ned. Swb. heeft het Indische in art. 10 onder de straffen ook de doodstraf weer opgenomen.3) De handhaving dezer straf voor Indië werd door de ontwerpers van het strafwetboek gemotiveerd met een beroep op de hier te lande geheel van Nederland afwijkende toestanden; beschikte men, aldus redeneerde men, in het moederland, gelijk, bij ervaring gebleken is, over voldoende middelen om ook zonder dit uiterste middel de rechtsorde te verzekeren, voor Indië kon men dit wapen nog niet uit handen geven, waar men hier te doen heeft met een koloniaal gebied van groote uitgestrektheid, voortdurend voor uitbreiding vatbaar, met een uit zeer verschillende bestanddeelen samengestelde bevolking, waar geheel andere toestanden heerschen dan in Nederland en het gevaar voor ernstige verstoring der orde gTooter en dreigender is dan in het moederland.*)

Ofschoon in principe tegen de doodstraf, komt het me voor, dat men terecht deze straf nog in ons wetboek van strafrecht heeft opgenomen; ik meen, dat ook de praktijk zich voor het onmisbare dier straf heeft uitgesproken. Vooral met het oog op de onvoldoende regeling en verzorging van het politie- en gevangeniswezen is de doodstraf vooralsnog in het strafstelsel niet te ontberen.5) Op verbetering dier toestanden dient dus

"■) Revisie kan niet anders worden genoemd dan een surrogaat en wel een slecht surrogaat van hooger beroep. Men heeft hier de beoordeelingsvrijheid van den appèlrechter, men mist echter de waarborgen gelegen in de openbare behandeling en het persoonlijk onderzoek, welke den appèlrechter tot zijn uitspraak leiden.

') fn Roemenië, Portugal, Italië, in 15 van de 25 kantons in Zwitserland en in Noorwegen komt in het burgerlijk strafrecht de doodstraf niet meer voor.

') We vinden haar bedreigd alternatief met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren in zeven gevallen o.a. bij moord art. 340.

*) Gesch. W. v. Str. blz. 47 e. v.

6) Volgens mededeelingen van den Heer Kies in den Volksraad (1924) ontvluchten er alleen reeds 3000 veroordeelden per jaar uit de mijnen van Sawah-Loento, voorwaar een onrustbarend cijfer 1 De „poreusheid" van de Indische gevangenissen, gevoegd bij de volstrekt onvoldoende bewaking der gestraften, vormen een ernstig gevaar voor de veiligheid van persoon en goed der bevolking van geheel Ned Indië.

Sluiten