Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRAF, STRAFSÖORTEN EN MATE VAN STRAF

219

Meer nog dan in Nederland en dan onder de oude strafwetgeving is die classificatie thans strict noodzakelijk, 't Afgeschafte wetboek kende als vrijheidstraf voor misdrijven tuchthuisstraf (voor Inlanders en met dezen gelijkgestelden dwangarbeid in den ketting) en gevangenisstraf (voor Inlanders enz. dwangarbeid buiten den ketting), welke gevangenen streng van elkaar gescheiden werden. Thans bestaat naar het nieuwe recht voor alle misdrijven slechts één straf, n.1. gevangenisstraf. *) Ten aanzien van Inlanders is daarbij het verschil vervallen tusschen dwangarbeid buiten den ketting voor meer dan één jaar en voor één jaar of minder, 't Is dus duidelijk dat er alle reden bestaat om door een verdeeling in klassen tegen een al te groote gelijkheid van behandeling te waken. Men heeft intusschen den lageren Indischen wetgever omtrent de wijze van verdeeling in klassen niet de handen willen binden en bij art. 29 hem dit onderwerp ter nadere regeling overgelaten in verband met de wijze van tewerkstelling.

Bij de klassenindeeling der gevangenen wordt gelet op den duur der straf. De tot levenslange gevangenisstraf veroordeelden blijven steeds van de andere gevangenen gescheiden. Hetzelfde geldt voor de tot tijdelijke gevangenisstraf veroordeelden, die onhandelbaar zijn, of die gevaar opleveren voor het gevangenispersoneel of hun medegevangenen. Bevordering tot een andere klasse is mogelijk bij voorbeeldig gedrag'.

De tot gevangenisstraf veroordeelde is verplicht, aldus bepaalt art. 14 in overeenstemming met het Ned. Swb., tot het verrichten van den hem opgedragen arbeid overeenkomstig de voorschriften ter uitvoering van art. 29 gegeven. Zooals we straks zullen zien is men daarentegen met betrekking tot de tot hechtenis veroordeelden van het Ned. stelsel afgeweken, omdat men meende dezen niet te kunnen toestaan zich bezig te houden met den arbeid, welken ze verkiezen, maar ook hen te moeten verplichten tot het verrichten van hun opgedragen arbeid.

In de artt. 15—18 vinden we in onze strafwet thans ook opgenomen de aan het Engelsche en Iersche gevangenisstelsel ontleende instelling der voorwaardelijke invrijheidstelling, welke in de Nederlandsche evenals in de meeste andere wetge-

Behoudens bjj culpose delicten waar gevangenisstraf en hechtenis alternatief zijn bedreigd.

Sluiten